Page 1 - \ARM_19-1946_03
P. 1
Լք– քւտ^ւՕՀ ՉՍ07101ԼԻ1 Ճ Ա ^ ա ւ Լ ^ 0-1 ԻԴե^Օ– Ե ՛ Ր Բ ՊԻՏԻ ԳՈԻՄԱՐՈԻԻ

• ք՝0Ո(5< 18» • ՀԱ€ՏՈԻԹնԱՆ
Ո. Շ. .Տ 376.288
Օետօէշա-Րւ-օրոտէՅե© : Տա. ա Տ Տ ծ ճ ա Տ ՛ Ի Ո Ր ՀՐ՚ԻԱԺՈ % Ո Վ Ը
17, &Ա6 0ձա6տա« - Ր ճ ա Տ (13")
161.^006. 15-70 • - Շ . Շ. ք. ք&ա 1678^3

Ւ՝ԱԺ"ե. Տ–"ր. 750, 6այ՚ս. 400, Արտասա^ան 1000 ֆրանք Ն ա ր ա Ա ա ձ ե ւ Թբիհսթհի ՎասիԱ
Ո&ո1ւ 2 յ ա Լ Լ Տ ւ 1946 Երեքշաբթի 2 ՅՈԻԼԻՍ
Պ՛ Պբրնս ի վեբքնագրին վրայ, ^որսերու եոր~

Հ "ԼՐԳՐ շաբաթ օր ամէնէն երկար նիստբ գումա -

՚>8– ՏԱՐԻ - 18՛ Խտձ քյ° 4739-Նոր շրջան րիս 378 Խմբազիբ՝ Շ– ՄԻՍԱ4՝–ԵԱՆ ԳԻՆ՝ 3 ֆթ. լ՛եց , 4ուկէս Ժամ ։ Նորէն կարելի չեղաւ Համա -
ՄԵՐ Խ 0 Ս * Ը
ձայնիլ Հաշտութեան խորՀրղաժոզովի զոլյքարման
Թէ՛ ԿԸՅՌհՍԱՆ,
թուականի մասին, բայց ժողովբ քանի մբ քայլ

ՕՐԸ ՕՐԻՆ յառաք գնաց եւ վեբքնական որոշումը յետաձգուե՛­

ցաւ երէկուան (երկուշաբթի) : Նոյնիսկ Պ* Մ ոլո­

թով Հաւանեցաւ որ ճշգուի թուականբ . ել յանձն

Թէ՛ ԿԸՎԱԻՆԱՆ ՈՉ ԻՍԿ ՅԻՍՈՒՆ ՈՍԿԻ առաւ քննեք Պ՛ Պիաոյի նոր բանաձեւ ր Թրիէսթէէ

մ աս ին ։

Լոնւոոնէ թեբթերբ «իմասաալից » լուր մբ կբ Անգարա որոշ դիՆրութփւ֊ննհր կ՚րնծայէ վեր­ Ըն գՀ ան ո լր Հաշտութեան խոբՀ րզ աժ ո զո վին
ջերս , ապացուցանելու համար թ է իսկապէս «դե–,
սաՀեցնէ ին ան ց Լա լ օր , էք ր քլււ ա ա ս ան կղզիներու. մոկրաա» են : Համար. Պ* Պբրնս պաՀանքեց որ Հ բաւի բառի րնե ր բ

Հարցին կարգադրութեան առթիւ. ( 0 ս ւն ա ս տ անի Մեր մասնաւոր թղթակիցը պարբերաբար կը անմիքապէս ՝ա զզուին 21 ազգեբուն . Յուլիս 20ի
պարզէ այդ կատակերգութեան զանազան հրես
յ անձն ել) ։ ները , վաւերական փաստերով : Համար։ Այո առթիւ նորէն Հասկցոլց թէ ի"Ք եր­

Կ՚ըսէին թէ ա յս կարգագրութենէն Վ^՜բքւՂ 1 Ամէն պարագայի մէջ , բաներ մը տեղի կ՚ունե­ բեք տրամադրութիւն չունի ժողովի նստելու ,
նան : Ընդդիմադիրները լեզու ելած են, կարգ մր
Թուրքերը աւելի յուսալից Լլերեւան Տարտանէլի կոպիտ սշմարտութիւններ երեւան հանելու հա պարզապէս խնգիրնեբբ ձգձգելու Համար։ Իր կա ր՛
մար; Մինչեւ որ Հալքը նոր հրաման մը արձակէ
մասին եւ կր կարծեն թէ խսզիրԱ սլիաի լուծուի եւ ամէն մարդ իր պատեանին մէջ քաշուի։ ֊հիքովք սլէտք է խո րՀ րգաժոզովբ փութացնել Հա­

արգար եղանակով մրէ մաձայն Փոցտամի որոշման։ %%րանսա եւ Անգլիա

I1 սկասլէս Հիմքեր ունի^ն յուսալու է ձայնակցեցան Պ* Պբրնս ի, իսկ Մ ոլոթով յայտնեց

թէ թուականբ կրնա յ ո րո շոլիլ երկու երեք օրէն 1

Ենթագրոլթիւններ մ իա յն կարելի Է Բս^՚Լ 1 Պ * Պէվին քանաց Համոզել ոբ թուականբ ճշգուի

Հիմնուելովդ կարգ մր երեւոյթներու վբայ * ամէնէն ուշը մինչեւ երեքշաբթի , բա յց Պ • Ա՝ ո լո»

՛Ա յսպէս , ան գլեւս աքս ոն գի ւան ա գի ա ական Այսպէս, Ազգ– ժողովի Յունիս 10ի նիստին թով մեբժեց պայմանաժամ նշանակել, պնգելով

շր քան ա կն ե բ ո ւ մ էք վերքերս ղիաել կուաա յ ին թէ մէջ , րնւլ դիմադիր երհսփււիւան մր , էմին Սազաք, թէ Հաշտութեան խո րՀ բգաժոզո վբ չի կրնար Հրա–՛

Խ * Մ իոլթի՚ւնր նոր յա րձա կոզակ անի մր ձեռնաբ - հետեւեալ «զգայացունց» յայտարարութիւնն րրաւ, լի բուի լ առանց Համաձայնելու իտալական , պա լ

կած է Թուրքիս յ դէմ, «աեսնելով որ ձախոզած են — « Տնտեսական մ ե ծ տագնապի մը աոջեւ կը քանեան եւ ֆինլանտական գա շնազ.իրն ե բ ու Հիմ -

անոր Հ ետ 25 աարուան զինակցութիւն մր կնքելու գտ՛նուինք : Այս տագնապը տակաւին հինգ տարի նական կէտերուն վրայ, ել մասնաւորապէս

փորձերը՝^ ։ Այգ առթիւ 1լ աւելցնէ ին թէ Մ ո ս կո ւա կրնայ շաբունակուիլ : Այս պաՀ ուս եթէ գիւղ մր $՝ԲէէԱ1^էէ։ ^՚՜ իաալական գազթավայբեբու մասին է
զին ո լո ր ա կան Հ ամ ա իւ ում րեր կր կատարէ թրքա - Շաբաթ օրուան նիստին մէք, ամէնէն կարեւոր
կան սաՀմանին վրայ ; կողոաաենք , յիսուն ոսկի չելլեր» ։
խնդիրն էր Պ • Պէաոյի նոր բանաձեւբ Թբիէսթէի
Եւբոպայի ո՛՞ր հււետոբր պիտի կրնար այսքան

Այգ Հ ում ախմ բո ւմնե բուն առթիւ , դարձեալ պերճախօս լեզու մը գործածել, պարգհլա.՛ համար մ ասին X /3)րանսա յի արտաքին նախարար բ գրաւոր

անգլեւսաքսոն զինուորական շրքանակներր կր բա­ իր երկրին տնտեսական կացութիւնը : բանաձեւ մ բ չնեբկայացուց , այլ բերանացի բա­

ցատրէին թէ Հաւանական չէ որ Ո՚ուսերբ զինուո­ — Եթէ գիւղ մր կողոպտենք , յիսուն ոսկի ան­ ցատրեց իր առաքաբկներբ, որոնք Հիմնուած են իր

րական գո րծողութիւննե ր կատարեն Թուրքի ո ք գամ չելլեր : նախորզ բանաձեւին վրայ , մ իքա զգա յին կար

գէմ : «ՈրովՀետել Թա֊րքիա Ան գլի ո յ զինակիցն է* Ո՞վ գիտէ ՛ներկայ երետիոխաննեբէն քանի՛ դուսարք մ բ Հաստատել Թրիէսթէի մ ասին , տաս՚բ
հոգի սայւսուո մը զգացին այս խոստովանութեան
Հետեւաբար յարձակում մբ անոր գէմ՝ սլիտի ն շա– վ բ ա յ , յիշհլով այ՛ն հրանՏհլի օրերը, ՛ուր յիսուն տարուան Համար X Իր նոր առաքարկներն են*
ոսկի կրնային կորզել ոչ թ է ամբողջ գիւղէ մը ,
նակէր եբբորգ Համ ա շխաբՀա յին սլատերազմ մբ ալ միայն մէկ շինականէ։ I. Թբիէսթէ եւ շրքականերբ պէտք է ինքնա*

Անգլե ւս աքս ոնն ե ր ո ւ եւ (հուսե բու մ իքեւ՝ֆ ։ Աղբիւբբ կը հոսէր, այն երանելի օրերուս, եւ վար շրքան՛ մբ կազմեն տասբ տարուան Համար եւ
յետին պէյն ու էֆէնտին կրնային եզ ու մեղր եւ
Ուրիշ Հատկանշական ւզարագայ մ բ Հ. ոսկի գտնել հայկական գիւղերուն մէջ : կառավարուին Զորս Մեծ Պետութեանց կոզմէ , ա–

«(/•/յ ւււեա լ տ բ ^բնել՝^ ի ք\ ւո շին կթ^բն ի թղթա– Իսկ հիմա՞ • - . Ոչ իսկ յիսուն ոսկի : քակցոլթեամբ իտալիոյ ել էքուկոսլաւիոյ : Հոգա -
ի՜՛նչ ահաւոր տագնապ՛ ջարդարարներուն եւ
^1իցր խօսելով Հայկական ել վրացական սլաՀանք - աւարւաւուներուն համար : մասին ամբոզքութիւնբ պիտի ապաՀովուի Միաց՛­
Կր մնայ հայ կական գիլզերն ու դաշւոերր փո–
ներոլ մասին , գիտել կուտայ * «էք * Աիութիւնբ րե| եւ գանձ փնտռել : եալ Ազդերոլ ԱպաՀովութեան ի$որՀոլբդին կոզմէ *
Չգտնեն ալ , կողոպուտի պապենակա՛ն բնազդբ
թէեւ մեծ գորով մբ ցո յց չի տար իր Հ ա ր եւան ին գոհացուցած կ՚րլլան : 2. Կառավար ի չբ պ իա ի ն շան ա կուի Համ ախոբ–

Թուրքի ոյ Հանգէտ , րւսյ ց չուզեր պատերազմի. ՎԱՀե Հ ուրդ իտալիո յ եւ Ե ո ւկո ս լա լ ի ո յ Հ ետ ։ Եթէ Հա­

բււԼաւիլ : Անոր նպատակն է անւլլեւամերիկեան շա . մաձայնութիւն չգո յանայ . պ ի սափ ն ՚ա՛ք՛ ՈՔ կ ո լ ձ",""

Հ եր ո ւն սպառնալ է վերք , զիքո *֊ մներոլ փոխարէն մեծ պետութեանց կոզմէ*–.— 3. է)բեսփ* ժողով մբ

գլուխ Հանել իր պաՀանքբ Ն եզո լցներ ո լ մասին եւ պիտի ր ն ա բուի բնգՀանուր եւ գաղտնի քբւէարկոլ–

անգլե ւս ա քս ոն պետութեանց աքակցոլթիւնն ապա– թեամբ , օրէնքները մշակելու Համար. 4. կառա­

Հովել * ոԸէդհսՂի հթէ Հնաբաւոբ բլլայ ետ առնեն վարական խորՀ ուրդ մբ պիտփ ն շան ա կուի Զորս

ռուսական Հին քազաքնեբ՝ կաբսն ու ԱբտաՀ ան բ՝ֆ ; Մեծերուն կոգմէ, իտալիոյ ել (յուկււ ս լաւիո յ Հետ,

Ասոնք՝ նպաստաւոր պարագաներն են ւ Արգ* նախագաՀ ութեամբ կառավարիչին* 5. Օրէնս -

կբ թոլի թէ Թուբքերբ այնքան ալ միամիտ չեն X դրական եւ դատ ա կան կազմակե բ պո ւթ ի ւնն ե ր բ

Վերքերս թրքական կառավարութիւնդ Ազգ* գա 1 | Ո 01 I ՏI ք« ք / ՛ " * ^ " ՛ " " * – դատազաս ղազս աՈԱբպ աւունքնեբբ
ռուսթի փաԱէպթ յ
ժոզովին կբ ներկա յառնէր օրինագիծ մբ , որով ՀրզեակաԱ պլէեազիուի ա,պադ<պորվոեցններոլ թացեոլւ,թՀեաաննրային իՐ ծառայութեան

զինուորութեան չրքա^ր է կո լկէ ս տա րի էն կբ մասին * 6 ՚ ԱպաՀովութեան քԱորՀ ուրդին Զորս

բարձրանայ երկու տարուան։ Միեւնոյն ատեն՝ Կիրակի գիշեր ժամր 2330ին (/(/ադաղա կանփ Մեծ Պետութեանց ներկայացուցիչները պիտի կազ՛

զէնքի տակ կբ կանչէր\925ի եւ\92եի զօբագասերբ։ մէ9՝ Յ՛ուլիս )ի առտուն) տեղի ունեցան Հիւլէա­ մ են վերստուգի չ յ անձն աժ ո զո վ մբ ։ Թրիէս թէ ի

Այգ օրէն աս գին , թուրք մամուլբ նորէն կան ռումբի փորձեր բ Պ իքինփ կղզեխումբին մէք : կառավարական խորՀուրգբ ամէն՜ տարի անոր պի­

բռնկած է* ներքին թէ արտաքին .ճակատ ի վբայ X Ռումբբ բուն նշանակէտին վրայ պայթած Հրլլա - տի ներկա յա ցնէ տեղեկագիր մ բ • 7. Տասբ տա ր–

Օրինակ. նոբաՀաստատ « ՚)՝ եմ ո կր ա ա » կուսակ­ լով , Հետեւեալ աբգլիւնէ^բ ունեցաւ * Երկ ու ս ա բ՛­ ուտն պայմանաժամբ չլրացած՝ , Զորս Աեծերբ նո­

ցութիւնը , որուն նախագաՀն է նախկին վարչա­ տա՝նաւեբ ծով ամս յն , մէկ նաւ՝ խրած, Հինգ Հատ րէն պիտ ի քննեն Թրիէսթէ ի կարգուսարքբ , նո ր

պետ օՀէլալ Պա յար , ուղղակի կ՛*ամ բաս տան ուի վնաս ուած , \ 3 Հատ թեթեւապէս զարնուած : Ըն– աոաքաբկնեբ ներկայացնելու Համար Միացեալ Ագ*

էիբրե, ւ օտա րին ծառայողէ Տաբբ մբ ոբ կրնայ օ– գամէնբ 73 նաւեր գիրք բռնած էին ։ քիումբբ այն գերուն է
X
տաբ միքամտոլթիլն պատրաստելն տիպարէն էր որ պայթեցաւ Նակազաքիի վրայ է Պ* Մ ոլոթով յայտարարեց թէ այս ծրագիրն

Այո առթիւ ալ , պայքարին գլուխն անցած Է Բազմագոյն ամպ մբ կբ բարձրանար դէպի եր >- ալ զո^աց ում չի տար իրեն ^ ոբ ովՀ ետ եւ ան որ

Հին ադուէսբ, Հիւսէ յին ճաՀիտ Եալչբն , ոբ բողո­ կինք, սունկի ձեւով, մինչեւ 17.000 մեթր : Թղթա^ առժամ եա յ Հ անգամ ան քբ պիտի վնասէ Ե ո ւկո ս լա­

քելով Մ"ււկուայի անթելին Հակաթուրք պայքարին կիցնեբոլ յատկացուած նաւին մ^ք ՛որ 29 քիէո*^հթր ւի ո յ ազգային շաՀ ե բուն , բայց ել այնսլէս գնա -

գէմ* կ՛՛ եզրակացնէ թէ «Ա ո ս կո լ\ա յ ի նպատակն է Հեռու էր բուն կզզեխումբէն , ոբոտումբ ո ր ււ շա - Հատելով ֆրանսական պատուիրակութեան քանքե–

Թուրքիան բաժան բաժան բնել եւ Թուրքերու մ է՛՛ պէս լսուեցալ երկու վա յրկեան յապաղում ով , բը* կբ Հաւանի իբրեւ Հիմք բնդունիլ Պ * Պիաոյի

քէն %ավամ Աալթանէ մբ ստեղծել. ոբպէսզի ինչպէս եւ ցնցում մբ ոբ սակայն թեթեւ էր* բաղ­ բանաձեւբ , կարդ մբ բաբեփոխումԳւերով ։ Ինք

Թուրքիան իրանի վիճակին Հասցնեն։ (Թանին , 16 դատել ով Հիւլէա կան ո ու մբ ի առա չին փորձեր ո ւ՝Ֆ պիտի նախբնտրէբ տեւական կարգուսարք մրէ Այս

Մ "՛յի") : Հ ետ ։ Երբ նաւբ 1 7 քի լոմ եթբ մօտեցաւ Պ իքին ի ի , •առթիւ յայտնեց թէ Զեխոսլավաքիան ալ պէտք է

Նոյն Հ րապա բակագի ր բ խմբագրական մբ գրե­ տեսան որ բոլոր աբմաւենինեբբ եւ մետազեայ աշ­ աքակցի Չորս Մեծերուն , իտալիո յ եւ էՀուկոս լա՛

լով իսմէթ Ինէօնիւ կողմէ կարս ի մէք խօսուած տարակները կանգուն կը մնան : Ոչ աասլալած * ոչ ւիոյ Հետ, ոբովՀետեւ դաշնակից մ բն է եւ շաՀեբ

«կրակոտ՝» ճառին առթիւ. գիտել կուտայ* ալ սարսափելի տաքէն Հալած էին ։ Մէկ Համ ունի Թրիէսթէի մէք ։ Ամերիկեան ել անգլիական

- «Մէկ տարիէ ի վեր մեզի դ է մ մղուած ջլա– վերքբ ՀրգեՀներ նշմարուեցան ^Լոզիին վրա յ X Գի­ պատ ո լիր ա կո ւթի ւններն ալ յա յտնեցին թէ պիտի

մարսփ ը՛նթացքին, աւքենամեծ վտաւնգը որ կը տուններու կարծիքով, պայթում էն յառաք եկած քննեն Պ՛ Պիաոյի բանաձեւբ, թէեւ իրենց Հրա -

սպառնար մեղի , ներքին փլուզումի մը հաւանա - տաքութիւնբ \ 00 միլիոն աստիճանի կբ Հասնէր ։ Հանգուած է որ Թբիէսթէ" իաալիոյ յանձն ուի ։

կանուրփւնն էր : Թուրք ժողովուրդը այս այլ-րիլ (իումբին աբձակումէն քանի մբ վայրկեան վերքբ Ժոգովբ քննեց նաե ւ 9՝ ան ո լր ի նաւ ա ր կո ւթ եան

բաւականաչափ կորով եւ համբերութփւն ցււյց Պ իքի" ի ի ծովալիճ բ եւ 73 ն շանակէ տ՛նաւեր բ կոր֊ խնդիր բ, առանց քայլ մբ յառաք երթալու։ Երէկ

տուաւ ; Ր ա յ ց եւ այնպէս, ոչ ջլամարսւը վերջացած սուեցան ծուխի եւ քուրի աՀարկու ամպի մբ մէք։ պիտի քննէին Թրիէ"թէի ՚ իտալական գաղթավայ­

է, ոչ ալ Թուրքիոյ վրայ սւնկուած ր-շնամի աչք երր Փոբձերէն վերքբ, խոբՀրդային մասնագէտր րերու ել Հատուցումներու խնգիբնե ր ր ;

գռցուած են : յայտարարեց * « Ե զած ր ա՞յս է», իր յուսախա -

« ... Մեր արեւե|եան նաեանզներու մասին ՛ե­ բութ իւն բ յայտնելով ։
դած խորհրդային պահանջներր դեռ միջազգային
Հաշտութեան եւ Ապահովյււթեան ժողովնեբսւ֊ւն ՀԻՒԼԷԱԿԱՆ ՌՈՒՄԲԻ փորձեր,,,.–,, աոթի, ,
զբաղումի Թիւր– չեն դարձած։ Ր՚այց, երբ ուզեն
զբաղիլ Միջին եւ Մօտաւոր Արեւելքի խնդիրնե­ մերիկեա՚ն կառ՛ավարութիւնը մանրամասն աեղե -
րով , անոնց տակէն ամէնէն հիմնական տարակարգ
ծութեան նիւթ^ պիտի կազմեն մեր Արեւելեան նա­ Կը է Մ ա մ ա ք ի Ա կագիր մր Հրատարակես որուն Համաձայն 105.000
հանգներու մասին Ռուսերոլ սնուցած զաղաւնի
Հոգի մեաս,& են Հ ի ր ո շ ի ՚ ք ա յ ի ևւ Նակազաքիի մէշ.
ձգտումները» : (27 Մայիս) ։
ԸնգՀ . զոՀերու թիւն է 199.000 : Զ ՚ ՚ Հ ե ր ո ւ ն 20 ֊ ֊ ֊ 30

ՊԱՆԵԷ0 - -ԲԱՇԱՆ Ստորագրեալս , նախա - առ Հ՛ար իւր ր մեռաՆ են այրուցքներէ , իսկ վիրա.֊

գահ Ֆր • Ազգ– Միութեան (Հ. Ա . ^ . ) մասնաճիլ– ւորուաձ՝ 50—60 առ Հարիւրր : Այն բոլոր յղի կի֊

ղին եւ տասր անգամ . րնկերներ կր Հրաժա - ներր որ ռումբերէն 3000 ոտք Հեռու կր գտնուէէ՚ե

ինչպէս կբ տեսնէք, թերն ու գէմբ իրար կր րինք ա՛յգ կազմակերպութենէն. Համաձայն Հ. 8– ,/իմաձ– են :

Հակակշռեն : Մնացեալր գիւանագիտական գաղտ֊՛ Գ. Կեգր. Կոմիտ էի յայտարարութեան :

՛՛՛ԻՔ է 1 ե լ Կրնս՚յ պարզոլիլ , երր գումարով բուն ԼԵՒՈՆ Տ0ՆԻԿԵԱՆ (Լուրերու շարունակութիւնը կարդալ .գ է յ )

Հաշտութեան Խ՛ո րՀ րղձա<ք–ողոզկլ; Հ; .

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6