VERADZENOUNT, du 15 janvier 1921 au 31 janvier 1921 - page 1

clouni ai ^Arménien
S
ՊԱՏԿԵ0ԱԶԱՐԳ
ՀԱՆԴԷՍ
ձԻՆԳե ՐՈՐ Դ ՏԱՐ հ 9-ՒԻ– 1
Փարիղ , 1 5 Յո ւ ճ վ ա ր 192 1
աա
:
՛ • ՛ ՛ •" ՛" ՛
;ւ0 ——
Վ ա Գ Ա
Կ
Ո Ի թիին
Ք աղա ք ա կ ա
ն
վւլոհղոևւքը ե ս ()աւքաշխարք)այի ն
յեղափոխոև1<Ւիհն ր
Տր
. Մ * Ս
Ց՛նորքին ե ր գ ը
Վ.ԱՐՍԵՆհ
Կ
Վ_աք)ա ն Տ է ր ե ա ն
ԱՐՍԷ-Ն-եՐԿԱՑ
կսւղ, գ եղե ցի կ աղջ կ ա ն մը քյամտ ր
Լ.
ՋԱՐԴԱՐԵԱ
Ն
»
ք> . ԶԱՐԴԱՐԵԱ
Ն
ÇuiÇiuU Ա արե ա ն ց ե ր ե կ ո ղ ը
|
|
շ.
ԱԱյԱՆԱ Ք
ինջւղէս խ ո ր հ ր դ ա յ ին եղաւ .
լ.
£ անրաս|ետո1(հլ ւ
Ա զ գ ա յ ի ն եւ . ղանա դ ա ն լոսրեր
Directeur-Fondateur :
D
r
LÉON H A M ^ A R T Z O UM I A N,
i
6 , Boule vaft S a i nA e n i s, 16 .
PARIS
T é l é p h o n e : N O R D 6 9 - 5 1
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook