VERADZENOUNT, du 17 janvier 1920 au 30 décembre 1920 - page 1

g
b p u & i I ) Ի ւ դ
Շ Ա Բ Ա ՛ Թ Ա Թ Ե Ր
Թ
ԳՐԱԿԱՆ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ –ԻԱ՚ԼԱ՚ԲԱԿԱՆ
ՓԱՐԻԶ, Գ՛ ՏԱՐԻ
ԹԻհ 1—2. — 17 ՅՈհՆՒԱՐ 1920
Մ Ի Շ Տ
Մ Ի Ե Ի Ն Օ & Ն Ը
Ժամանակաշրջանի
մը
ս
կիղբը՝ մեծ բա ւաբարութիւնը
ունինք սւեսնե լու,
որ «Վերածնունդ»
առանց ընդՀաաման իր երեք աարիներր բոլորեց ե կը
չորրորդին մէէ*
Ա յն բոչոր ղի աո ւԱներն ու.նսլա mակն երր, որոնք «Վեր ա ծնունդ))ի երեւման
սլա աճա ո. եղան՝ այղ երեք ա արիներ ու ընթացքին
ենա ցին միշա իր առաջնորդո
ո կղբունքն երր ն պիաի էքն ան նաեւ իր այս նոր շրջանին մէջ ալ։
Հաղորդակից ու ղգայուն պաՀել գաղութները Հայրենասիրական
շարժում՛
ներուն, վերածնունդի
մւոքերու փոխանակման
m եղին Ը_էէ
ա
'/»
արձանագրե
Հայկական Հերոսական բոլոր դէպքեր ր ու խան դա վառուի լ ան էնgմով, ut եղ ut
եւրոպական Հայրենասիրական շարժուններուն ու քաջալերել, աՀա իր Համառ
ու գլխաւոր ղիծերուն մէջ այն որուն իրադործմանր ձգաած է մեր թերթը։
Բայց ասկէ ղաա, որքան ալ «Վերածնունդ)) Համոգուած ըլլլար, որ ս
ամուլ վէճերէ Հեռու խաղաղ– ու լռին աշխատանքի ձամբուխ է որ կարելի
աի րլլայ անցնել վերածնունդի շրջանն ու թեւակոխել աղաա բարգաւաճ ման
Հայ ա աղան ղի սանձարձակ յառաջադիմութեան
աարիներր
«Վերածնունդ)) լաս»
սւիպւսէծ եղած Է պայքարի մանել մէկ քանի կարեւոր խնդիրներ ու շուրջ» կարգ
մը յեա tu դի մա կան տարրերու դէմ, որոնք Համարձակած էին վԱասել
փո
վերածնունդի մաքհրու պայծառափայլ
ջաՀերուն։
«Վերածնունդ)), ինչպէս լքերրնթերցողներր գիաեն, դուրս եկաւ այղ պայ»
քարն երէն իր ջաաա գոված գաղափարներով
յաղթական։
1*
լ
րԻհ
կարեւոր դեր մր, որ ան կա ա արեց, կր կայան այ
ջերմեռա
պաշապանութեանը մէջ ղաա ի մր, որ գերագոյն դա ան է թերեւս, որ գե
ցապէս մեկնման կէան է Հայկական դարաւոր ձղաուռներուն
իրականացման։
«Վեերածնունդ)) այդ դաաին Հանդէպ ուրիշ բան էէր կրնար ընել և
բան ջաիաի
ընէ։
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...884
Powered by FlippingBook