Page 1 - ARM_19-1947_01
P. 1
( Գ ա ք կը խ ս Ա ա զ ա ն հ ք

ՍձՕձ յ ա - քօոճէ «ո 1925 - Ա ե ե ք կը վաոեՐքւ
Ո/\1\>\ IԼ/Ո II, 0. Տ«ատ 376.286

Օ ե ^ ս ւ ՚ - ք Դ օ բ ո ^ ե շ : Տ€Ա. ա Տ Տ է ճ ա ՛

17, Աա Ա&ատտաէ - ք&ճ1Տ (13՝) Պաղեսաինի Հրեայ աՀաբեկիչնեբշ վբէ^՜ ֊
1«1–։ ն08. 15-70 - Շ. Շ. Բ. Բտոտ 1678-63
խնդրութեան նյյր եղանա^կ մբ Հնարեր են Տ է՚ա -
Տար. 1000, ծամս. յՕՕ, էռսււքս. 300, ֆլւ., Արտսւս. 10 Տ«Լ–
րազահել անգլիացի սպաեեբբ% Հետեւողութեամբ

ատ-օ-տճւ 1 յ՜&ւա» 1947 Ջորհքշայւթի 1 8ունաւաբ Ալպիոնի% երիտասարդ ա Հա ր Լ -
Տասը օր առաԼ 1 երկու

կիչն ե ր դատ ապ ար տ ո ւա ձ՜ էէ ն իա ր աղան ո ւել ու :

ԺԹ– ՏԱՐԻ . . 196 ձ ո ո & Ւ)° 4893-'նոր շրջան թիէ 532 Խմբագիր՝ Շ - ՄԻՍԱՔԵԱՆ ԳԻՆ՝ 3 Ֆր– Հրէակա՛ն գաղտնի կազմակեբպութիւնբ , Հ՚Իր կուն

*^*Լայ՛^ V որուն կբ պատկանէ ին երկու երիտասարդ֊,

՚^^ԲԼՀւ աՂդհ 1՝ՈւԼ ^ ւ ասթելով ազդարարեց թէ ի ™

ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ րենք ալ միեւնոյն եղանակով պիտի վարուին՝ , ե–
-
ՐԸ ՕՐԻՆ թէ պատ իմ֊ բ դոր&ադրոլի; Անդլ* իշխանութիւն

նեբբ կարեւորութիւն չտուին :

Զ Ր Ո 8 8 Ա Ն Ց Ո Ր Դ Ի ՄԸ Հ Ե Տ ՚սՈՐ ՏԱՐԻ Կիրակի օր , Նաթանիյէի մէ^ Հինգ ղինեալ ան–

ծանօթներ մե& պանդոկի մբ դտՀլիճբ մտնելով ,

ւէ՜ռեւանգեցէն անգլիացի Հազարապետ մբ^ Հրա -
Տարի մբն ալ գլորեցաւ ^ միասին ժամսւ)նակին թերքթ-հրոլ պարտականութիւնն մանատաբ օդաչու ղինուորեերոլ
•յնելռվ զօրաբաժինին % Յե–

Ւ\Ր լ\աԲս ~ՈԼ բաբին ւ սեւն ու ճեբմակբ : Է՜ր սւարեկսէն տհաււր իԱԱԱյր գրել նոր ւոարի ւքր աոյ ՀադուստներլԼ Հանելով $ խարազանի 18 Հար–

1= Աւելի շաա սեւը քան ճեբմակբ : սկսած աաեն: իւբսւքա1նւչիւր հարց տ՛՛աբեր յ օ դ ­ ուա&ներ տուին եւ անՀետացանւ Ա պան Հազիւ

1**1*Հլո^լ այդքան յոռետես էք դարձեր ; ուածներով կամ խմբագրականներով կ՚ամփոփ . կրցաւ իսքզինքբ պանդոկ նետել շապիկ ֊ վար -

է = /»ա ոչ/– ս իւ ա լ մի գոր՛ծածէք X է*բականութ\էլ– ոլէբ,,— «Քաղաքական տարի» , «Ազգային տարի» , տֆիքով ;

ԱԱ տեսնել այնպէս փնչպէս ո բ ԷՀ ո ո.I, ա ես ո լթէ ։նր «Գրական տարի» հւայլն ։ Միեւնոթ օբբ Թէլ֊Ավէվի մէչ երկու անդլ.

՝ Ո * ֊ Ր Ի Լ բան է : Ջեմ գիտեր թ է սւյգ սովորռւսթիւնր պիտի շա.. յիսնապետն եր փողողէն առեւանգս լե լո վ տարուե­

Ամէն պարագայի մէջ^ 1946^՛ այնքան ալ րունակե՚՚ն մեր թ ե բ թ հ ր ր : կնււզէի ես ա.լ խորագիր ցան՛ կենդան ա բանա կան պարտէզք եւ խաբ ազան ֊

սեւ. տ բ ի մբ չեղաւ. ^ աղգա յին ա ես ա կէ աո վ ; մը ստեղծել,— «ք^արոյակաւն տաբի», ե թ է կ՚ու. ուեցան այցելուներու բազմութեան ս/ոՓեւ ; Զորս

Ո^վ ա յգպէս բսալ • Ղ՝եռ քանի մ ր օր առաջ գէ՚ք , էքւ հան ամփոփել գանէ՜ մեր գաղութին անցու­ աՀա բե կիչ&եբ կբ Հ ս կէ ին կարդա պա Հո ւթեան է

էք "I՛ հւԼ\ սէա1՚դէ1է^էՔ լուսաւոր կէտերն ալ^ Հա,. ցած շրջայնը բարոյական գետնի վ բ ա յ : հանգէտ փ՝"Քր գնդացիրներով։ Երկու ղոՀերն ալ Նառերու

ւ ա քա կան Հետապնդում Հայկական քՀ*աա ի յ Ներ : մարդիկ պ1իտի բացագանչեն,— «Ջ.սււլացքէն կու. կապուած էին ։ Վերջապէս ուրիշ յիսնապետ մբ

գաղթ , ե ր իտասա բ դա կան շս։ բժո ւ մ ; Գ*րա կահ *•՝<• իգ գայ., ի՜նչ բարոյական, ա յ դ բաւլր ֆաշականու . Հրապարակաւ խաբազանուձեցաւքիիխոնԱիոնի մէՀ է
թիւն կը հոտի յ)Լ արգելք է մարդկային յաասջ–
՝ո է. I•IԼ սա ա ա կ ։ Ե՚ սակա պիտ ի 1ԼԷԷաԲ դիմութեաԹ: Եթէ կ՛ուզես դարուլդ զաւակն ւ՚լլս^լ Այո ծանր նախատինքին վրէ^՜բ յա2/*ՐԳ օրն
Անշուշտ աւելի էլ ա ղղո ւ բ ի չ կոտրէ, թափէ, հ ա յ հ ո յ է , ստէ, քծնէ, մատնէ ,
օրուան կուռքէրուն հրկբպագէ ; Խեղաթիւրէ, յե­ իսկ լուծ՛ուեցաւ Լոնտոնի մէ^ ։ ՝ Անծանօթներ կրա֊.
պատկեր բ^ ռթԷ դա գրէին կուսակցական պայքար­ տոյ խիզհդ հանգստացուբ, «հայրենասիրական»
պարտականութիւնդ կատարած ըլլալա֊ գհռւնա.. կի տուին Լոնտոնի սինակոկբ : Այս առթէլ Հետեւ–
ներն ու պառակտումները ։ կութեամբ :
ե՚սյ ազդբ փակցուցած էին դե բանի մբ վրայ ,
է = Ե^ն՚չ կուսակցական պայքար • Ա ենք շա -
<Հ,Գուք կր խարազանէք , մենք կբ վառենք^։
տոնց փա կահ ենք այղ է^ր ել տասնէն մ է կբ Հավիւ
Ամբող^ անցոլդաբձբ մեծ յուղում պատճառեց
կբ զբաղինք վիճելի հարցերով։ Կբ տեսնէք որ
ոչ միայն Անգլիոյ Հ այլեւ Հրէական շրջափակներու
պատասխան անդամ չենք տար ամէնէն Գա\Րւ^՜Լէ
Եթէ ֆորձէինք ֆրանսահայ գաղութին կրոց - մ^ջւ Հրէական գործակալութեան ներկայՏԷԳցուցիչր
վե րագբումնեբուն , գրաւոր թէ բանաւոր :
բբոց դասոււն «բարոյական տարինք ցոյց տալ ձե­ յայտարարեց * ՀԱնգլէացի սպաներ բ խարաւլա -
չալ կորնէք 1 անտեսելով , ար Համ ս՛ բ ֊ զի , ինչ պիտի մտածէին մեր միւս գաղութները, նողնեբբ չեն րմբռներ թէ ին՛չ բուոյն ոխակալու ~

՚^ռյէոՎ ա յ գ Բ՝ոԼոՐԷՀ * ալանք Ֆրանսսւյէն, արուեստի եւ լոյսի այս կեդ­ թեա\ն կ՛՝ենթարկուէին > այսպէս նախատելով բա–

.ք= Մ աբդիկ Հայաստանի խորՀ ր գա յին իշխա­ րոնէն կ՛ուզեն վաոհլ իրենց Արագները: նակի մր Հպարտ ո լթ իւնբ * Բրիտանական կայսրու.֊–

նութեան տարեդարձն անգամ կբ վար կաբեկեն Լոյս մը կայ անշուշտ որ կր լուսաւորէ բոյլո. թ-Լւնբ չի կրնար վտանգուիլ իրկունի կողմ է ^ բայց

թուք ու մուր ^ մաղձ եւ թոյն թափելով բեմերէն , ըին բարոյական դիմագիծը : իայց ա յ դ դոզղյոջ՚ո^ն միեւնոյՆբ չենք ՛կրնար րս^է ^Բ^ւայ <եազովուրդին

ընդ Հովանեաւ շքեղաշուք երեւելիներու , ղլոլխն լռյսը որքան կիսաւդէմքհբ շուքի մէջ է ձգած դըժ– ա պ ագայ ի մ աս ին ;

ՐԱալով կաթող, պատուիրակ մ բ ։ (Անդինդ Լիրա, բախտաբար : ԵՏԵՒԻՆ
Եթէ ժողովուրդի մը բարոյական դիմագիծը ՇՈՒՆԵՐ ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒ
նանի մէչ^ նոյնինքն կաթողիկոսք) ։ Այ/ուր կներ­

գաղթի լիազօրներն են որ իրենց պար տա կան ու ֊ արտայայտողը իր մտաւորականութի.՚ւ1ն(Ը Ը Ա ա Բ էյրուսաղէմէն կբ Հեռագրեն թէ ստիպողական

թիւնբ կբ շվւո թեն կուսակցական քաբո ղի չի պա շ ...միայ ն , վ ա ՜ յ էր էկեր եայ ժողովուրդին դլխու ն : մէ՚քոցնեբ ձեռք առնուեցան՝ , ՛նոր գէսչքեր խսւփա–

•ոօնր Հե*է ՛ել բեմէ բԼմ, սԼղա&Հ ՚ սեղանն ՚ –է,"1ևւՏ6ւ^Տ5| լաւ ւ|Լրջ.5է""1^1«սը ս՚ը տտլփներո-ւ՚քն , ^ ^ յ ո ւ ՀաՄար : ՛Ա իեւնոյն ատեն թո Ա պիտի չարուի

ց-աա կեն , Ի՛՜՛Լ էեսնեէոլ Համար կբակին՛ վրայ : ^հո­ երբ «պնակ մ|ւ ոսպի» բարեյուսութեան կամ տիտ. որ անգլիաց ի զին ո ւո րն ե ր բ վր է մ լուծեն– ան մ եղ

նէ օրինակ առնէին իրենը մե՚Ն աւոբն՛եր էն , զռսի մը համար , ինչե՜ր վրայ չեն տար մարդիկ– • • Հրեան՛երէ Հ Ա իւս կողմ է ոստիկանական շուներ

սլա՚և , Հիւպատոս ^ ղինո ւո ր՝ա կան էլ^ոբգ^ որոնք ժւոզովուրդի մր մշակոյթւն է անմահ, ըսեր են կբ գործածուին , որսալու Համար աՀաբեկիչներբ :

այն՛քա՛ն ւԼայեէուԷ գԷ՚ՐՔ ^ Ը 1ԷԱ բռնեն, նմանօրինակ մեր մեծերը, բ ա յ ց ա յ դ ժողովուրդին բարոյական Ջ՛եք բա կա լո լեց ան Հինդ Հրեաներ երբ կբ փորձէին

սլարագաներոլ մէ^է ՈրմԷՐ սոյւփհէքան Հ ասէ ո ւ ւս <Ւ - դիմագիծը պահոզր ինքը ժողովուրդն է ՛իր՛ կուո. փա՛խչիլ ինքնաշարժով մ բ , ԳսԳա& 1՚\Ր I* կրա՛կէն

ներու բաժ՜նել աաբագրր րաղմութԷւններբ , մԷ 1լ ամբռղջութեամբ ե ւ աշխատանքէն ու տաոապան - տակ * Ոստիկանն երբ կառքին ՚ ^ է ք դատն զէնքեր ^

մասլլ Հայրենասէր Հռշակեչոմ^, մ\էւ.սր թզեամբ : քէն կարծրացած դ է մ ք ո վ : ՍՕՍԻ ձեռնառումբեր եւ կովոլ կաշիէ մտրակ մբ^ նման

Ո^ր տրամ աբանութ-եամբ յա\1քկարհ՜ իյնամ է, Հաբս֊ ան որ որ գոբ ծա\ծ\ո ւա ծ էր տնգլի տցի Հ ազար ա պ՚ե ֊

փես՛այ կբ գառնաՆ մէկուն՛ Հետ , ել հ՜ոլռ կէբ նային ՚ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԴԱՀԻՆ ընտրու . տ ին եւ ե բեք յիսնապետներուն ւէ ր ա յ ; Հաղաբապե–

միւս\ին, մոէւնաԼուԷ իրենս աԼաական սլաչաօնատա^ թեան Համար ամէն պատրաստութիւն տեսնուահ՜ է ա ր ՚է^ք անձամբ առաջնորդեց ոստիկանն՝երբ այն

րի ՀանգամանքբՀ Ա՝ենք ալ պետական պաշտօնէու­ ^Լերսայլի պա լա տ\էն մէ^ : ԽորՀ րղաբանբ աբճա ֊ վտյրբ աւր խարազանուած էր* ՀբաՀանգ տբուե ֊ ՚

թիւն ՚ոլն՚ելլանք, բայց մաբգիկ ՛այսպէս չէին ՚ / " ՛ / ՛ ՜ կուրդ ստացաւ մին չեւ յունաւար \ 4է % ^1՝ բաւ ւ ի թէ ցաւ բոլոր Հրեայ քաղաքապե տնեբուն եւ քաղաքա­

լուեր Հ Ոչ մէկ ՛երկրի մէ^ ա յգպէս կր վարուին : ն ա խ ա դա Հ էն բնարոլթիւնբ տեղի պիտ ի ունենա յ ցիներուն որ գործեց ին , երեւան Հանելու Համ ար

Մի՛ մեղադրէք, ձանօթ չեն միիւվայրին։ Յունուար \1 ին % Մինչեւ Հիմա Համ ա յնավա բներ ր ՛աՀա բեկի Հնեբ բ * ՝ ՀԼին՚ո ւոբայկան՝ ի շփւ ան ո ւթէ ւնբ

I Երբեք սւ՛ւ / ք՝1 չի պակսիր ծանօթանալու , թեկնածու ներկայացուցաձ– չեն> \նաիւադաՀութեան պաշարման տակ առա,ծ է ամբողջ **՝1 որուն

եթէ ուզեն : Դժբախտութիւնէն այն Է որ ՛անոնք Ար֊ Համար * > 3-4000 Հրեանե ր բ զատ զատ պիտի Հարցաքննուին ;
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ վերանա .
աասաՀման կոլգան կարգ մբ տարրական գիտելիք. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ \Դ ար աղան ուած յիսնապետն երէն մ է կր (տ յ տա­

նեբով , \ի յառա^ագունէ ն՛ա խ ապա Լա բ ո լա օ՜ կամ պէս ամսական 7000 ֆրանք նշանակեց ապրուստ ի րա րեց * «Պանդոկէն դուրս կ%ել/էէնք երր զինեալ

ՀրաՀանգուահ : Ա՚նասեալր կբ Լրացնեն չնռրՀիւ նուաղադո յն "Հ^արքր ^ պաՀ ան^ելո վ զայն ղ ո բ հ ա~ մաբգիկ մեզ կառքի մբ մէջ նետելով քշեցփն ամա­

Հ՚ատբնտիր Հաւատարիմներու, փոխանակ անձամբ դրել 1947 յունուար \ էն սկսեալ Լայսօր) Հ Միեւ ֊ յի վտյբ մ բ Հ կենդանաբանական պարտէզին մօա :

ստուգելու եւ անկախօրէն դատելու Հ Դոն է լսէին նոյն աաեն կր պաՀան^է աբղիլել դիներոլ բարձ - Ա՛եր ձեռքերբ կապեցին ետելէն ել Հ րամ ա յ ե ց ին կե­

թէ ի՛նչ կ՚ըսեն անոնք որ «ՀակաՀայաստանեան » բացում ր , զարկ տալով ապրանքներ ո լ տրա՝ա դրու­ ՛ն ա լ պատ ին դէմ ւՏ՚ետո յիւբաքան չծիւրիս \ $Հ ա բ ուած

կբ Համարուին տմարգօրէն՛. (* ա1 ո ն անգամ արիւն թեան՝ 1ւ վերաքննելով վերջերս տեղի ունեցած՜ յ ա – տուին՝ բարակ խ ա բ ազան ո վ մբ Հ Ա՛ իա յն մէկ Հալձէ

կբ Հ՛ոտի ւ՛» ւելումներբ (ելեկտրականութիւն եւն .) : \,ախա - խարազանեց զիս , բայց երեք Հոդի յարձակեցան
ի^նչպէս
կ^ըլԼաք եթէ կարճ կապէ իք նոյն բաբական խոբՀոլրդբ երէկ զբաղեցաւ այսՀարցով, •բնկերոջս վրայ Հ ք»\ոլոբն այ շատ վարժ՛ անդլեբէն

իսկ Երեւանի Հայերէնի մասին եղաձ՜ քհնագա . ինչպէս եւ ելմտական կացութեամբ է կբ՜ խօսէին ։ Վերջապէս մէկն բսաւ գ Պիտի խա­

ՀԻՒԼԷԱԿԱՆ ՈՒԺԻ յանձնաշողովը Օի դէմ րազանենք մեր ուզած ամէն մէկ ղինուոբբ։ Յա ֊

ա՛ո լթիւսն երբ X 10 ձայնով քուէարկեց ամեր՚իկեան բանաձեւը, որ ջորդ անգամ պիտի սպաննենք՚ֆ *

՚ 1 Որո՞վ իրաւամբ։ Անդարմանելի աւերներ կբ տրամագրէ միջազգային Հսկողութիւն Հաս ֊

կբ գորօ՜ուին օրն ի բու1ն եւ կ՝ուզէք որ սուտ . տատել։ Խ ՚ Միութիւնբ ել Լեհաստան ձեռնպաՀ ՀակասակաԱ

խե՛՛նդ ձեւանանք, ինչպէս կ՝ընեն ուրիշներ % Ափ մնացին; Բանաձեւը միեւնոյն ատեն կը չՀե^է վե թո­

մր իշխանաւս բներ իրաւունք ՛ունէին անտէր բան . յի Լմերէէ-եէու) իրաւունքը, այն պարագային "երբ Հ&դկալիԱի կռիւԱեաւ ՎասիԱ

խարա՛նոցի մբ վերաձևելու մայրենի լեզուն, «կոսմի­ Հարկ ՛լ 1Ա111 ո ւ ի պատ՛ի՛ժ– սաՀմանել յանցապաբտ ազ–

կական կոնտր՚աստ–»ներով, Հլէվա կուաց իա»ներ ով , ղեր՚ոլ դէմ : ԻյորՀրգային պատուիրակը, կրոմփքօ,

Հձլաոլրեատ^ևերով, «գեն՛երալին եր ո վ եւ Հագմի . Թեր թեր բ Հ ա կա ս ա կան լուր Լ բ կբ Հրատ արա ֊

բարիներով, Հլեյտենանտ–մայոր»ն\երով եւ « վիցե, որ արտաքին նախարարութեան՝ օգնական նշա - կեն Հնգկաչինփ կաց՛ութեան մասին Հ (Բոլորն ալ կբ

պրեզիդենարներով , իսկ Հայկական ԱրտասաՀմա֊ նակուա՚օ՜ է, մերժելով բանաձեւբ, &ս/նր՝ մեղա - Հաստատեն թէ կատաղի կռիւներ տեղի կ՚ունենան ,

նր իր տրտունջը յայտնելու իրաւ՛ունք չու . գրանքն՚եր ՛ուղղեց Մ ւՆաՀա՚նդներոլ պատուիրակին՛ բայց միւս կոզմէ ղրոյ^ կէ\ ձԲւ-1՛ Թէ Հաշտութեան՝

՝նի" : Եւ այս՝ "՚յ՚ն \իշխանութեան Հանդէպ որ պաշ­ դէմ : Իր առաջարկն էր անմիրապէս օ֊րագիր մբ առաջարկ եղած է Լէ"՝^յ Պէո*–մի* Վաբչապետր

տօնապէս արտօնաճ է ինքնաքննագատոլթիլնբ ; յօրինել սպառազինութեան՛ց կրճատման Համար։ Հեր քեց այս լոլրբ ։

Շատ խոր է այս վէրքը, բարեկամ , եւ չի պար . իսկ Հ՚իւլէական ուժ՜ի Հսկոզութեան մաս\ին կ՝՝առա­ Վերջին Հեռագիրնե բու Համաձայն՝ գ տեղական՛

զուիր մէկ զրոյցով . ջարկէր անմիշՆսպէս միջազգային պայմանագիր մր ուժերբ սաստկապէս կբ ճնշեն ՛Լ, ամ &ին՛է վրայ ։

Դարմանի մասին՝ ալ մտաՆե®ր էք։ կնքել, պայմանաւ ՝որ Համաձայն ըլլայ Աիացեալ ^ռիւնեբբ կբ շաբունակոլին գլխաւոր կեդրոնն ե -
1= Դարման չի պակսիր , եթէ ուզեն լսել, օդ.
Ազգերու դաշինքին : • բուն մէջ% Տեղացինեբբ կամուրջներ եւ երկաթոլ -

աոսիլ , ս՛որվիլ ; Եւ– մանաւանդ , մէկդի դնել կան. ԱԼՊԱՆԻԱ վճռապէս մերժ֊եց Անգլիոյ Դեկա . զիներ կբ պա յթեցն են ^ Հեռաձա յն ի ել Հեռագրի

խակալ կարձ֊իքնեբբ , որոնք պարզապէս թիւրի . 10 թուակիր ծ-անուցագիրը ,,որ ներողութիւն ել գիհ՜երբ կբ կտրենք մէկ խօսքով խափանարար

մացութիւննեբբ աե լա կանացն ե լ ո լ կբ հա ո ա քեն՝ ։ Հատուցում կբ պաՀանջէր երկու թորփիլանալեր՛ու գործողութիւնն եր կք կատարեն ։ կբ կարծուի թէ

Մենք պիտի առաջարկէինք նոյնիսկ Միութիւձ մշ կրաձ՜ վնասներուն եւ մարդկային զոհերու Համ՛ար Հնդկաչինի բանա կբ շատ աւելի զօրաւոր է քան կբ

կազմել, ՀՄ այր են իքի , յատկապէս այս խնղձիրր Լդէպքշ տեղի ունեցաւ ՚Բորֆուի նեղուցին մէջ , կարծուէր ։ իրազեկն՛եր 300 կբ Հաշուեն ֆրանսացի

Հետապնդելու Համար։ Աւելի լայնօրէն՛ կբ խօ . Հոկտ ւ 22ին) : Ալպանական կառավարութիւնը իր ղոՀերբ (քաղաքացիներ՝) ;

սինք, ուրիշ առթիլ , այս ձ–բագր\ի մասին։ պատասխանին՛ մէջ կ՝ր"է թէ ականները դրուատ­

Շ. էին 8ունաստան\ի կողմէ : (Լա.րերա. շաբոՆԹակա-թփ^նը կարդայ դ. Է յ )

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6