Page 1 - ARM_19-1946_02
P. 1
լ ը բ ա ա ա ՉԱօւաւԸԻւ ձ ո ւ ւ ւ ա ա ^ ր ւ ա շ տ ՀԱԶԱՐ ՀԻԹԼԷՐԱաՆՆԵՐ

» յ » ք% » ՜է՝Ր՚Ս ՜ *Ր օ Ո ( 1 ՜1 9 2 5 ձեդակաւաած Գեոէանիպ Վկ
Ո. Շ. Տ. 376.286
Ո/\էՀ/\ 1

17, &Ա6 0&ա«ա–. - քձքԱՏ (13°) Գերմանիոյ բրիտանական եւ ամերիկեան շըր~
I ք 6 Լ ։ 008. 15-70 - Շ. 0– Բ– Բ«™ 1678-63
Հաննե բու Հրամանատարն երբ կբ ծանուցանեն
Ր Ա Ժ Ն Է Գ Ի ն . – Տար. 750, 6ա մս. 400, Յաս՚ս. 200 ֆրանք
թէ յաջողած են ջախջախել գերմանական գաւա -

1946 Երեքշաբթի 2 Ապրիլ դրութիւն մը, որ ամ են ա մեծն է երկրին գրաւու­
Հիթ–
մէն ի ՛Լեր եւ որ կը ձգտէր վերտՀաստատել

լէբտկան երիտասարդութիւնը եւ ձեռք առնել ա -

* Հ • ՏԱՐԻ ֊ 18՛ Խա* Ո՛ 4575-Նոր շրշաԸ թիս 304 Խմբագիր֊ Շ • ՄԻԱԱՔԵԱէւ ԳԻՆ՛ 3 ֆր պագայ. իշխանութիւնը : Զերբակտլոււսծ են աւելի

վ՛ան Հազար Հոգի : Անգլ՛ Հրամանատարին յա յ -

տա րտ լա լթեան Համ աձա յն , ամ էնէն վտանգաւոր

ՄԵՐ ԽՕՍՔՐ, շարմումն էր այս, բայց ալնա քար ր խորտակուած

է այժմ ; քքք ո լղար կութ իւններ եւ ձե ր բա կա լութ ի ւն­

նեբ ե աաարուեցան 300 քաղաքնեբու եւ գիւղերու

ԶՐՈ68 ԱՆՑ ՈՐ ԳԻ ՄԸ ՀԵՏ մ%ջ՚, կազմակերպութեան վարիչն է Արթիւր Աքս -

ման , որ ձերբակալուած էր անցեալ Գեկտեմբե. -

Ո ֊֊չագը ո ւթե ամբ կը Հեաեւիմ . գագբեցու– րին % Մի֊–*> ղեկավարներն են Մէմինկըր, Հիթլէրա–

ցած էք ոչ միա յն քաղաքական , այլեւ գագափարա– կան եր իտասարգութեան մամուլի եւ քա ր ո զո լ -

կան պայքարը։ Բայց, ի՞նչպէս 1լըԱար եթէ ոբ եւ թեանց ճիւ֊գին տնօրէնը , Օվէ րպէք յ որ շյրջանի մ ը

կ անհաճոյ բան չտպէիք (Ա * Հայաստանի մասին; Հ րամ անատարն էր Հ արաւա յին Գերմ անիո յ մ էջ եւ

Վեբ^աաէս մեր Հայրենիքն է՛ որքան անուշ ձայներ Տ. Տ. վաշտապետի աստիճան ունէր, Հայտէման,

լսենք, այնքան կբ Հբճուի մեր Հողին ւ Հ իթլէ բա կան ե ր ի տ ա ս ար գո ւթ ե ան տնտեսական եւ

Կրնայինք օրինակներով խօսիլ։ վարչական ճիւղէն եւն • :

Օրինակ, յ ա ճ ա իւ կը խայթէք, սուր եւ կծու Պա շա օն ական տ ե գե կա գի ր ր 1լ ըսէ թէ \ 945/

բասեր կբ գո բծածէ ք , լեզուի ել ուղղազբ ո ւթեան ՛՛Լերջերը երեւան ելաւ որ տեսակ մ բ ապօրէն կազ­

քսնղիրներ յուզելով՝. Ժամ անա կն է այդպիսի Հար­ մակերպութիւն կր ստեղծ ո լի արեւմտեան Գերմա­

ցեր քրքրելու % նիս յ մէջ, Հիթլէ բտկան ՛Ե րիա աս արգո ւթեան եւ

=== Ամէն պարտականութիւն ունինք եւ որ եւ է Աղջիկներու Գա էակցութեան մնացորդներէն ;

իրաւունք չունի նք; Մեր սեբունդր Վարմ ո ւած չէ Այս կազմակերպութեան առաջին նպատակն էր

4եՔէմէննաՀ»ի : ՚Բծնելոլ, սողալու, կեղծելու– որ եւ վարիչներ ղրկել արեւմտեան Գերմանիա եւ կապեր

է իշխանութեան կամ Առաջնորդի առջեւ : IIչ աք Հաստատել նախկին երկու կազմակերպութեանց

աշքերբ գոց սաղմոս երգելու ։ Երր գրական , ջեր՞­ անդամներուն Հետ ,ստուգել թէ ո՛ վձ եր բա կալուած

մապէս գնաՀ ատելի դոբծերբ 1լ ա ր ձան ա ղ ր են ք , է Հ ո վ տակաւին ոգ2^ է եւ ո վ կրնայ յարմար թեկ­

ին շո(մ լ պիտի ծածկենք լեղի ճշմարաութ իւննե ր ր : նածու դաոնալ, վերակազմելու Համար նացիական

Ի^նչ իրաւունքով կբ պաՀանջէք որ ձայն չՀտնենք , Գերմ ան ի ան : Աստիճանաբար զանազան խում բեր

երբ ամբողջ մողովուրդի մր լեզուն կ* աղճատ են , կազմուեցան , որոնք առաջին անգամ երեւցան ա -

1լ՝օ տ ա ր ա ցն են , անճանաչելի կր դարձնեն տգիտա­ մերիկեան չրիւնին մէչ ք յեաոյ Հաստատուեցաւ որ

բար , իբրեւ իշխանաւոր կամ ակադեմիկոս : է՛ Ր Բ նմ անօրինակ գո րծունէ ութիւն մբ տեգի կ՚ունենայ

անճոռնի , միջնադարեան , Հակագիտական ուղոա– Հ իւս ի սա յին Գերմ անիո յ եւ ամ բուլ^է բր ի տ ան ա կան

դրութիւն մբ պարտագրած են ւ Այնքան իմաստակ, շրջան ին մէջ ։ կազմակերպութիւնը , որուն իս կա՜­

ոբ քսան տարի վերջբ Հարկադրուեցան սրբագրել կան նպատակները ծանօթ էին միայն վարիչնե -

մէկ մ աս բ , ա յսինքն վեբաՀաստատե լ Հ իսբ * բուն , կը բաղկանար երկու անջատ ճիւզերէ ,

Բայց գէշ տպաւորութիւն կբ գործէ : Գի - ԱՆԳԼԻՈ6, ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ,– Պ– Ր • ԷԹԼԻ ա ն ա ե ս ա կան եւ քաղաքական ։ Առա չթ ճիւղին

տէք որ մեր մոգովուբգբ քիչ մբ տՀէսս Է, յաճախ պաշտօնն էր տնտեսական ձեռնարկներ Հաստատել

ծուռ կր Հասկնայ ։ ամ րողջ Գերմ անիո յ մ էջ , ղեկավւս ր ո ւթեամբ Վըս՜~
- 1 Այնքան ալ ա Հ ա ս չէ մեր
մոդովուրդըՀ Բ ո– ԵւապաՕւ աևօթի ե տաՀելի Նացիներու : Այսպէս կազմակերպութիւնբ
.՝ շանեբ , ծուռ - բերան մարդիկ են որ կբ պղտոր
օ• ձեռք պիտի անցընէ ր ճարտարագործական վերա ֊-

ջուրե րբ : ՛Բննադատութեան իրաւունքը տարրական շինութեան բոլոր ճի՚պէերը ։

պարտականութիւն մբն է բոլորին Համար, ամէն Եւրսպա յի Տնտեսական քՏ ո րՀուբգբ , ոբ կբ Անգլ • Հրամ անատարութ իւն ր 1լ բսէ թէ կազ -

երկրի մէշ֊. Նո յնիսկ Խ . Միութեան մէչ, ո, ր ին,.– բաղկանալ \ \ արեւմտեան պետութեանց ներկայա֊– մ ակե ր պո ւթ ի ւն բ տակաւին ձեռնարկած չէր խա -
/ ոնտոն ի
նաքննագաւոութ իւնը օրէնքի կարղ անցած ^ , րէէ^Աւ ցուց ի շն եր էն , Ժ ողով պիտի ղում արՀ վ%է՚նարար գործի , րաց քարոզու թ^ան եւ քազա -

երկիրԼՀ կը գտնուի միեւնոյն կուսակցութեան միտ– մէջ, ապրիլ ամսուան ընթացքին ՛՛Այս առթիւ անգ­ քական գո րծո ւնէ ութեան : Բայց վարի չնե րբ կը շա­

Հեծան իշխանութեան տակ ։ Գեռ վերջերս նոյն ին– լիական թերթերը Հ ետեւեա լ ա եգե կութ իւններ ը կր րունակ էին ստորերկրեայ աշխատանքը , վառ պ ա–

քըն Ա թալին կը պա շտ պանէ ր ա յ դ իրաւունքը , քաղեն Եւրսպա յ ի եւ Աս ի ո յ սպառնացող սովի Հ ելու Հ ամ ար Հ իթ լէ բտկան վա րգա պետութիւնը ;

պատմական ճառի մը մէջ։ իսկ զինուորական պաշ­ մ աս ին , Բուն ղեկավարը Աքս մ ան , գաղտնի ժամ աղբ ա -

տօնաթերթը, «կարմիր Աստղ», կբ գրէր՛ «Կարգ ԳԵՐՄԱՆԻԱ * Անգլիացինեբբ Համատարած վայր մը նշանակած էր Հարաւային Պավարիոյ

մը պետեր ա յն կարծիքն ունին թէ սպա յի աստի - սով մը կը նախատեսեն արեւմտեան քաղաքներուն մ էջ, իսկ իր փոխանորդը՝ գնդապետ Հա յտէմ անր

ճանը զիրենք ազատ կբ պաՀԷ քննադատութենէ ։ մէջ։ Պավարիոյ կարմիր Խ ա չը կը տեղեկացնէ թէ նշան ա կ ո ւա ծ էր իբրեւ ա ւ ան ղ ա պ ա Հ կարեւոթ դու–

Այս տեսակէտը կը մատնէ ինքնագո վոլթիւն մը ոբ տա բաղի բ մանուկներու մէկ չՈՐՐՈԲԴ(է վարակուած մ արի մբ , որուն շնորՀ իւ առեւտրական գործեր

բացարձակապէս անթո յլատրելի է կարմիր Բ տնա­ է Հիւծախտէ եւ Հաբսանիթէ ։ Այս վերջին Հիւանդ– պիտի Հիմնուէին ։

կին մէջ»։ Եթէ գիտնայի՜ք թէ ի՚նչպէս կբ քննա­ ներուն իբր կէսր կը մեռնի ։ Բրիտանական եւ ֆր­ ՎադապետիԱ ճաււը
կրճատ­ եէկէիԱ կսպաթեէսԱ մաւփԱ
դատեն, կր ձաղկեն , նո յնիսկ «Սովետական Հա - րան սա կան շրջաններուն մէջ օրապաՀ ի կբ Բ՛ուսա­

յա Ա տ ան» ի մէջ։ Այստեղ ալ կը տեսնէք պատկերբ։ ուած է մէկ երբորդ Հ ամ եմ ա տ ո ւթ ե ա մբ :

Ղ՛ի մաղ ր ական Հ$ ակատ՛ն անգամ րամն ո ւած է զա­ կան եւ ամերիկեան շրջաններուն մէջ աւելի լաւ է,

նազան թեւերու, յանուն գաղափարական եւ քա - բայց Ամ եր ի կաց ինե ր բ կ՚ըսեն թէ 1550 դոլը ( քա լռ~

զաքական պա յքա բ ի : ո ի) կրնան պաՀել միայն ամիս մը եւս ւ Անգլ* իշ– Պ* Ֆ է լիքս Կուէն շաբաթ օր կարեւոր ճառ մբ

Բացատրութիւն մը կայ, չեմ Հասկնար։ խանութիւնները կը խորՀին նոըէն կրճատ ե լ եւ 750 խօսեցաւ ըն կե ր վա ր տ կան Համ ագում արին մ էջ ,

Ի^նչ կը նշանակէ «Հայաստանի բարեկամներ» : սաՀմ անել գո լը , ղրեթէ սովամ աՀութեան ա յն Ֆր անսայ ի ներքին եւ արտաքին կացութեան մա -

- ՝Բիւրտերէն է : Կը նշանակէ Հայերր քրիս­ չափը զոր Գ՛երմաններ բ կուտա յին Պէլղէնի աբղե– սին ։,ճառ մբ որ կուսակցական Հանգամանք չունէր,

տոնեայ դարձնել ։ լարանին կա լան ա ւո րնե ր ո ւն : Եղանակին խոնաւու– այլ ուղղուած էր ամբող^ երկրին ։

կատակը մէկդի, քսան տարի է Եւրսպա կը թիւնր ուշացոլց գա բնանա ցան ը : Մի*–Ա հ.Ոէւ^է » Վ^ար չապետ ր շեշտեց թէ կառավա րութիւնբ

գանուիմ , օր մբ չյղեցի որ Ֆրանսացիներ կամ Գերմ անիո յ ն ա խ ա պատ եր ա ւլմ եան Հ ո ղաղ ո բծական վճռած է ՛Լ՛11ր կ տալ արտադրութեան եւ ար դիա ց–

Անգլիացիներ Աիութիւն մբ կազմեն , «Ֆբանսայի Հարստութեան 25 առ Հարիւրը կը գտնուի լեՀա– ման եւ իբրեւ օրինակ յիշեց խորՀրդային բան -

բարեկամներ» , «Աէւգլիոյ բարեկամներ» անուննե­ կան տիրապետութեան տակ : Պերլինբ միացեալ ուոբնեբը, ,«ոբոնց անընգՀատ աշխատանքին շնոր–

րով։ Ո*~բեմն մեր եբկիրր բարեկամներ եւ թշնա­ վաբչութեւսն մբ տակ րկԼաԼՈէԼ՚> պարենաւորում ր Հ իւ սւոեգծուեցաւ սքանչելի ճար ա ա ր ա ղ ո րծո լ -
բաղդատարար
մինե՛՛ր ունի ։ լաւ Է եւ աղ աքը տաք ճաշ կր ստա– թիւն մը»։ Բացատրեց թէ Ֆրանսայի ճարտարա­

Հարցուցէք անոնս որ այգ գարշե լի իսաղերր նան գործական մեքենաները Հինցած—մտշած են ։«Աեն1ք

կր թագան ,. արիւն պղտորելով եւ պառակտում ԱՒՍՏՐԻԱ Օրական ուտեստ ր 1550 ղոլէն պէտք ունինք նոր մեքենանեբու եւ գործիքներու՝

սերմանելով։ Հարցուցէք թէ ո՛ւր էին այգ Վբարե– (նուազագոյնը առողջ մնալու Համար՝) իջած է մեր գործարաններուն Համար : Այգ Իրերը ճարե­

կամներրգ , երր Հայաստանի կորիզր կր կազմուէր , 1200/՛ ք եւ ա յգ ալ ամ բոոջովին տրամ ագրելի չէ : լու Համար է որ Լէոն Պլում Ամերիկա գնաց, որով–

երր իսկական Հայնոցի մր կր վերաՆոլէր Երեւանի Արմտիքի պաշարը գրեթէ սպառած է, եւ երկիրը Հետեւ ա յգ մեծ եբկրէն Չկրնանք ճարել Հում նիւ­

նահանգապետութիւն ր ։ Այո, արիւնով եւ արցուն­ ներածումի կր կարօտի մինչեւ նոր Հունձք։ Ամիսր թեր եւ արդիական մեքենաներ : Ֆրանսայի կրած
քով, օրհասական երկունքով մր ել անհնարին նուա­
55 60.000 թոն ՀացաՀատիկ պէտք է ճարել^ գժուարութիւննեբը Հետեւանք չեն միայն ղեբմա–

թ չու աո ու թ Լամ ր . . . Նմբախտոլթիլ նն այն է որ ղագոյն սլաՀանջները գոՀացնելու Համար, այնպէս նական գրաւման , այ լեւ Համ ա շխա րՀ այ ին աղքա -

Երեւանր ինք, փոիսանակ ուղղակի ստուգելու Ար­ որ ծանր տագնապ մը կրնայ ծագիլ յա ո աջի կա / տացման որ ծնաւ պատերազմէն : Տ՛ողովուրդր

տասահմանի անցուգաբձր , հանրային կարօ՜իքն ու երկու ամիսներու րնթացքին : Ամերիկա յէն Հասած

գորօ՜երր, ական չ կա տայ տգէտ, բախտախնդիր , է 8000 թոն արմտիք եւ ուրիշ փոքր բեռ մբն ալ կր

անբարոյական մունետիկներու ։ Եւ կամ գիտակցա­ ս սլա սուի այս ամ սու ։Աւստ րիա կրնայ 60 տռ 100 վսւմ աՀոլթիւնբ անխուստփելի են , եթէ ամ սա կան

բար կր վարէ քաղաքականութիւն մր որ դաղտնիք Հունձք արտագրել, բայց անՀբամեշտ է սերմնցու, 60.000 թոն ներածում չկատարուի ։ Պաշարը սպա­

է մեզի համար։ Տակաւին չենք իւօսիր կարգ մր Գ"րծիք եւ պարարտացուցիչ ճարել ։ ռելու վրայ է ։ ԱնՀրաժեշտ է աւելցնել միսի եւ

անպատիւ եչո յթներոլ մասին, որոնք պարղապէս ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ— Անօթութենէ մեռնողներ ճարպեղէնի ներածում բ , «եթէ կհուզենք աղէտի մը

հոգեկան բորոտութիւն կր մատնԼ՚ե , Երեւանի մէ9 կան։ քիողովուրդր գրեթէ ամբողջութեամր. միայն առաջքը առնել» ։ Տ ոռետեսութիւն կը տ իրէ յառա­

րլլան թէ Արտասահմանի : Այնքան հիմնական հո­ Հացով կ՚ապրի ։ Տաքար չկայ եւ ամիսր ՚իոքր րա­ ջի կա լ Հունձքի մասին ,ոբովՀետեւ սերմնցու չկայ։

գեր ունինք որ, գիտակցաբար կ՛ անտ Լ ս$նք : մին մբ կր ճարուի միայն յղի կիներուն եւ կաթլ/ն– ՌՈՒՄԱՆԻԱ • Պարենաւորման նախաբար

Ազգ • ճակատ կամ Ազգ . Ընղհ . Միութիւն տոլ մալրերուն ։ Փալվուլէսքու կր տեղեկացնէ թէ 8 միլիոն քազա–

մր ունինք, չի՞ կրնար օզնել, թ իւ ր իմ ա ց ո ւթ իւն - ՊՈԻԼԿԱՐԻԱ Սովի վտանգ։ Երաշտր 1945– քացիներ եւ ՛գիւղացիներ սովի վտանգին առջեւ կը

ներր փարատելու համար : ին 40 առ Հարիւր Համեմատութեամբ ոչ^յչացուց զանուին մինչեւ Հունձք, այսինքն չորս ամիս ;

- .Այնքան ւիառալորապէս կ՚օդնէ որ , սեւ ՚ ո ւ - արմտիքի արտագրութիւնը : Ժողովուրգր կ՚ապրի է,աա մր գիւգացիներ խոտ կամ էսողկազին կ՚ու -

կա յ ի վերահ-եր է «Հայաստանասիրոլթիլնր–» ,ի - պատառ մը Հացով եւ խեղճ օրւսպաՀիկով մր։ Ար՛­ տեն ։ Ամէն օր սովամաՀ ութեան դէպքեր կը պա -

բեն յաաուկ յաճախորդներով եւ «ձեռքի կամ սե­ մտիքի սլա շար ր սպառած– է * տ աՀ ին %

ղանի աակկ1> գոբօ-առնոլթիւններո՚վ : Խնդրեմ , ԵՈԻկԻՍԼԱԻԻԱ— Համաճարակներր եւ ս ո - (Մսացհա|ը յաջորդյով)

Ո-պՓշ ք " ՛ * <«^ոԿ.՚ցքք : Տ.

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6