Page 1 - ARM_19-1945_03
P. 1
ստ ք ^ ւ ւ օ 5 Չ ս ց ւ ա տ տ ծ տ ա տ ո 6 » տ ա օ բ տ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄ

ք ~ յ ձ Բ ճ7 ՝ Ր է – ք *ր օ ո ճ 6ո 1926

**Հ~Հա.\–ք֊* \ ^ ձ ձ ռ.Ը.8. 876.286

0ե«։է6Աւ՚–Բւ–օբո6է(ա6 : Տ Օ ֊ Լ աՏՏծ&1ՃԱ ՏԱՐՏԱՆԷԼԻ ԻՆԳԻՐԸ
ԵՒ ՍԱԿԱՐԿՈԻԹԻԻՆՆԵՐ
17, &ա 0տա6ւա6 - քձ&1Տ (136)

: Շ08. 15-70 ֊֊ Շ. Շ. Բ. Րտոտ 1678-63

ԲԱԺՆԵԳԻԾ Տար. 150, 6ամ"ս. 400, Յաւքս. 200 ֆրանք։

0տ13ոշհ6 1 յսԱԽէ 1945 Կիրակի 1 Յուլիս

Հւսւհպը Թուք/իող պիտի ձգեճ

Ժ Զ ՛ ՏԱՐԻ - 166 ձւատք «°4442–՚նոր շրջան թ ի ւ 71 Խմբագիր՝ Շ– ՄԻՍԱՔԵԱ՜ե Գին՝ 3 Ֆր– Լոնտոնէն կը Հեռագրեն թէ տակաւին աաշ ֊
կը պակսին ոսկուա»
տօնական տեղեկութիւնն եր Մ

յի եւ Անգարայի միջեւ կատարուած խօսակցու ֊

Տ • ՀԱՅԱՍՏԱ՛ՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ թեանց մ ասին , բ ա յ ց լաւատեղեակ շր ջան ա կն ե ր ո ւ
ԱՐ Ե Ի
ՄԵՐ ԽՕՍՔԸ մէջ կը կարծեն թէ բանակց ութ իւննեբ բ բաւական

յառաջ գտցած են։ Այժմէն կարելի է ըսել թ է այս

բանակցութիւննեբը աստիճան մը կապ ունին Սա.–

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ բիոյ հարցին եւ Մօտաւոր Արեւելքի ընդհ • կա­

Արեւ, քեզ այնքա՜ն, այնքա՜ն եմ սիրում, ցութեան հ ե տ ։ կ՛՚ըսուի թէ (իոլսեբը թելադրած են
Որքան շողեր ես տուել աշխարհին •
Եթէ թերթերու Հանդէս - ժոզովնեբու բաժի– Որքան վայբկեաննհր ունի քո տարին, ՚կեղուցներբ փակել բոլոր օտար պետութեանց
Արեւ, քեղ այնքա՜ն, այնքան եմ սիրում :
նէն ՜ գա ա ենք , ե ր ի տ ա ս ա ր դ ա կ ա ն շարժումը մարտանաւերուն առջեւ , ագատ ձգելով միայն

եւ կբ հ՜աւալի, Փարիզի թէ գ ա ւ ա ռ ի մէ^Հ Թուրքիոյ եւ Խ • Միութեան Թաւերը։ Ուրեմն Մ ոս­

Ամէն աեզ երեկոյթ - ցերեկոյթ՛, Գինեձօն, Որքան թռչուն ել անհոգ ճռուողում կուա կը պաՀանջէ նաւակայաններ տրամադրել ,
՝ք*ո արձակ փռուած՜ ոսկի շողերում ,
սլա րաՀ ա ն գ է ս եւ խրախճանք : 0 ետ ո յ նաեւ դա ս ու­ Որքան ծիլեր կան անծիր հողերում, Թուբքիո յ Հետ միասնաբար պա շտ պան ե լո ւ Հա -
Արեւ քեղ այնքան, այնքան եմ սիրում։
իւ օ ս ո ւ թի ւննե ր ; Ա ասնաւո րապէ ս Փարիզի մ էջ , մար ձարտանէլը եւ Եգէական ծովը :

ուր Երիա* ԸոգՀ . Աիութիւնր ամէն ^էսԳւաԲւ^է Իբրեւ փոխարինութիւն, Ռոլսերը պիտի ա -

Հալաքո յթներ կր կազմ ա կերպէ , գ ո յղգո յն դասա­ ռաջարկեն ոբ Հալէպը Թւուրքիոյ ձ գ ո ւ ի : Հալէպը

խօսն Լ ը ՀրաւիրելուԼ ։ Որքան սրտեր կան կարօտ քո յ ո յ ղ ի ն , գրեթէ մեռած քաղաք մը կը Համարուի այժմ,
Որքան ծաղիկ Է շողում քո լոյսին ,
Այսօր ալ, կիրակի, Հ. 3– Գ,՛ «Րաֆֆի»ն իր Որքան թ ի թ ե ռ Է դոզում քո յոյսին կտրուած Ա Րո լ իո յ սով ո ր ական կեանքի Հոսանքէն :
Արեւ, քեզ այնքա՜ն, այնքան եմ սիրում։
լսարանին վե ր ա բ ա ց ո ւմ ը պիաի կաաարէ , ինչպէս ԵԼ կարծողներ կան թէ (Թուրքիա պիտի կրնայ

յա յա արար ո ւեց ալ մ ասնաւո ր կո է ո վ մր % պաՀ պան ել ան Հ բաժեշտ բարեկարգութիւնը ա յդ

Կր նշանակէ թէ գործ՜ելու ե ռանգը չի պակ - Որքան երգ ունի կարկաչող առուն շրջանին մէջ, ուր Պէտէվի ցեզախումբերը վեր -
Որքան կաթիլներ ցօղ - ցօղ գալւսրուն ,
ս է ր 1 Աչքե՝լ՛ր եւ թեւերը բացուած են , երկաբա - Որքան այգաբաց ու որքան գարուն, ջերս կը յարՀակէին ֆրանսական պաՀ ականոց նե–
Արեւ, քեղ այնքան, այնքան եմ սիրում :
ա եւ լճացումէ մր վեբՓ (Հետեւանք երկրին գերու­ բուն վրա յ :

թեան) ։ ԱտէպատակաԱԱ աԼաա

Ո բքա ն շա Հ ե կան պիաի ըլլա՛ր վիճակս։ գբա -

կան պատկեր մ բ ունենալ աչքի առջեւ , գատելոլ Յոյղ թափիր վերից , լոյս թափիր վերից (հիւթէրի տեղեկութեանց Համաձայն , կարգ
Մեր ջինջ ծաղկաշատ գարուն աշխարհում •
Հ ամ ար ձեռք բերուած արդիւնքը , ասա տազը ու - Վարդ թափիր վերից , շատ թափիր վերից , մ ը պաշտօնական շր ջան ա կն ե բ ո լ մ էջ կը թե լա -
Արեւ, քեղ այնքա՜ն, այնքան եմ սիրում։
թենէն ի վեը : գրեն Մօտաւոր Արեւելքի ծովային խարիսխները

Ղ՝ժբախտաբաբ նիւթեր կը պակսին առ այժմ։ գնել Երեք Մեծերու զինուորական գրաւման տակ։

Անշուշտ ամ էն էն առաջ ե րիտասարգներուն իրենց ՄԱՐ0 ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Մինչեւ Հիմա ոբ եւ է որոշում չէ տրուած այԱ

1Լ ի յնա յ կազմ ել ա յգպիս ի վիճակագրութիւն մը , մասին , բայց կբ Հաստատուի թէ Մ • ՆսյՀանգնե–

առանց շո֊ա յ լա բան Հաւաստիքներու ; բու կառավաբութիւնբ մերժած է բրիտանական

Մ եր մ ասին , պիտի թելագրէինք «5առա^ ի էջԱիածևի ևկեղց. ժողովիԱ առւ§ջա ր կ մը որ կբ թե լա դրէ բ ամ երիկեան

թզթակիցնե բուն երիտասարդներուն նիւ - Գ0բքեր տրամադրել, Մ օտաւոր Արեւելքի բաբե -

թեր Հաւաքել եւ գբկել : Մ ա ն ա ւ ա ն գ անոնք ոբ ճևռագիդ ՍրափԱի կա բ գ ո ւթ ի ւ ն բ պաՀ պան ելու Համ ար Անգլիացինե­

անգամ են ե ր ի տ ա ս ա ր դ ա կ ա ն կազմակերպութեան րու ս Հևա :

ւ , կրնան պիտանի պբպտումներ կատարել իրենց՛ օ « Լոնտոնի գի ւան ա գ ի տա կան լաւատեղեակ շբբ–

Ավանին մ էի Մաւկուայի հեռագրական գործակալութիւնը ջանակներուն մէջ կը կարծեն թէ՝ ի պատասխան
կը ծանուցանէ թէէջմիածնի եկեղեցականժողովին
Երբ ունենանք ա յ գ Հում նիւթերը , ոչ միայն բացման առթիւ, նախագահական խորոուրդը հե­ ռուսական առաջարկին , որ կո պաՀանջէ բաբե -
տեւեալ հեռագիրը• ուղղած՛ է Լաթայինի
երեւ՛ան պիտի գայ մէկ տարուան վաստակդ, այլեւ վալսել Նեղուցներու ներկայ վարչաձեւը , Անգլիա

պիտի պաբղոէ-ին շատ մը պատճձսռներ^ որ կը $ր՚՚–.ւ ի թելադրէ երեք մեծ պետութեանց եւ ոչ թէ

տեն գ ո րծունէութեան զա բ դա ց ո ւմ բ ւ « Աենք, Ա ո վետ Ա՝ ի ութ եան եւ աբտասաՀման– մ իա յն մէկուն յան ձնե լ Օ ար տան է լ ի Հ սկողու -

ք*նչպէս ամ էն ճակատ ի վրայ, երիտասարդ ո ւ– եան երկիրներու Հայ Հաւատացեալներու ներկա­ թիւնր։

թիւնն ալ բաժնուած է զանազան Հոսանքներու։ Ե՚– յացուցիչներս , Ա . էջմիածնի դարաւոր կամարնե­ հարձեալ քքիւթէրի դի լան ա գ ի տա կան ա շխա -
("էՀե"
ուրիշ կերպ չէր կրնար բլլալ : Անբնական է պա - րուն տակ Համախմբուած, մեր աշխատ անքն եր ո ւ ն տակցին տեղեկութեանց Համաձայն , ոլրիշ Հարցին

Հանձել ոբ Բո է" Ր Բ ձուլուին մէկ աւազանի մէջ, կը սկսինք Ամենտ յն Հա յ ո ց կաթողիկոս ը ընտբե - գիր մբ եւս պիտի ծ ա գ ի , Տաբտանէլի

իբրեւ մէկ Հօտ եւ մէկ Հովիւ։ լու եւ եկեղեցւոյ զանազան՝ խնդի բներ բ լուծելու Հետ , • Հիւսիսային ք1 ր ան ի ապագան : Լուր առ -

Երիտասարդութիւն՝ կբ նշանակէ շարժում : Համար։ Վ^երաՀասոլ ենք թէ առանց ձեր բարեա­ նու ած է թ է կոմիաէ մբ կազմ ուած է Հ իւս ի սա յթե

Կբ նշանակէ միտք եւ դաւանանք։ Այլապէս պիտի ցակամ՛ութեան , չէ բ կրնար տեղի ունենալ Հայաս­ ք1 բան ի մէջ , Ատ ր պա տ ա կան ի փրկութեան Համ ար

դառնար տ ժ գ ո յն բաղմ ութիւն մ ո , մ իա յն տարի - տան Լ տ յց Ե կեղեցւո յ Համ ար պատմ ական առաջ - ( ա յ ս շրջանը կը գտնուի ռուսական գրաւմ ան

քով բաժնուած րնդՀանուր Համրանքէն : նա կարգ կարեւորութիւն ունեցող այս իր ադար - տակ) : Տեզական կազմակերպութեանց կողմէ

ք՝այց կան Հիմնական սկզբունքներ , որոնց մա­ ձութ իւն ը : Այս օրեր բ կբ Հանդիսանան Հայ ժողո­ Հանուած յայաաբարո ւթիւններ կը պահանջեն ի–
սին վիճիլ
կատարել պիաի նշանակէ բ ամուլ մարզանքներ վուրդի պատմութեան ամէնէն երջանիկ պաՀ ը , րանհան Ատրպատականի ժողովոլբդնհրր միացնել

: Պարզապէս քուր ծեծել : երբ Ա եծ Ա՝իութիւնը որուն իբաւազօբ անդամն է Խ • Միութեան իրենց եղբայրներուն հետ : Եթէ

Ա յ գ սկզբունքներուն գլխաւորն է՝ Հայրենիքի Աովետ* Հայաստան , աննախբնթաց յադթանակով էսկլաաէս Աաբսչաա ա/չանը ք*բանէն անֆա տ ո ւեԼՈ մ

գաղափար բ , ո բուն յ ա ռ ա ֆա սլա Հ ժ առա զո բ գն ե ր ր մը գուբս եկաւ այս Համ ա շխա րՀա յ ի ն աւերիչ պա­ անցնի իյորՀրգային տիրապետութեան տակ ,

պիտի Բէէան երիտասարդները , ինչպէս ամ էն ժո­ տերազմէն, շԳյոբՀիւ Զեր Հանճարեղ ղեկավարոլ - Թուրքիան պիտի կտրուի իրանէն եւ Խ • Միութիւ–

ղովուրդի մէջ՛. Երիտասարդութիւն մբ առանց թեան , Աովետ Ա իութեան ժողովուրդներուն Հե­ նր հասարակաց սահմանագլուխ մը պիտի ունհ–

Հայրենիքի գա ղավա արին՝ պիտի նմանէր Փիւնի - րոսական ճիգերուն եւ մեծ ու վեՀանձն ռուս ժո­ նայ Իրաքի այն մասին հետ ուր կը գտնուի Ս՛ու­

կեց իներու ամբոխի մ ր : Ե՛– ա յն ատեն ապազգա յ– ղովուրդին մասնակցութեան ; սուլ քաղաքը :

նացումբ աւելի սրընթաց պիտի երթար քան Հրա­ Ամէն պ ա ր ա գ ա յ ի մէշ^, բոլոր աղրիւրներն ալ
սայլը
ներուն կամ օդանաւը : Ա ա ն ա ւ ա ն գ այս պո զո տա ֊ « Առաջին զգացում բ որ կը զգանք մենք, Աո­ կբ Հաստատեն թէ Երեք Մեձ՜երբ լրբօրէն պիաի

վրա յ ; վետ Ա՝ իութեան եւ արտասահմանի Հայոց պատ­ զբաղին թէ Տարտանէլի Հարցուէ եւ. թէ առ Հասա­

ՀայՐ^սէքէ գաղափարին Հետ զուգընթաց , ա– ուիրակներս , շն ո ր Հ ա կա լո ւթ եան եւ եր ախտ ա գ ի - րակ Ա օտաւոր Արեւելքի իյնգիրներով^ :
նոր վերեւ,
լեզուն է որ պիտի պաՀԷ ո եւ է երի­ տութեան զգացում մբն է Հ ա ն դ է պ ^էեզի , Հայ ժո– * * * «Ֆրան - Թիոէօռ» ակնարկելով Հալէպը

տասարդութեան դիմագիծը։ Անոր սիրտն ու գովո ւ֊րգ ի մեծ ագո յն բ ա բ եկա միդ ; Ջեր շ^՚որՀ իւ է թ՛ուրքիս յ ձգելու թելադրութեան , գիտել կուտայ

մ իտքր : ոբ իր ական ութ իւն դարձաւ Հ այ ժողովուրդին ա- Հեգնութեամբ– «Անգլիական իւա ղ մր, պարապ

Ե^նչ կ՝արժէ Հայրենիք մբ առանց մայրենի - դատագրումը եւ Հ ա յ կա կան /զե տութեան վերա - նետելու եւ. լեցուն բռնելու Համար։ Անշուշտ ա–

քի : կամ ա ղ ք ա տ , աղճատ մայրենիքով։ Հաստատումը : ւելի դիւրին է Հալէպբ ձգել քան իրաքի Հիւսիսա­

Զի բաւեր գոց ՀԼ՚եել կարգ մբ բառեր Հայ~ « Համոզուած ենք թէ Զեր աջակցութեամբ կողմ բ Լկամ կութլասի Հարաւակողմ բ) ։ Հ$՝ողո -

կական Մշակոյթ : Հին ու նոր արժէքներ ։ Ազգա­ պիտի իրականանան երազները լուծի եւ Հարստա– վուրդներու անկախութիւն , ի ՚ ՚ ս Լ ոճիրներ կրնան

յ ի ն պարծանքներ կամ Հեռանկարներ : Հարութեանց Հետեւանքով աարագրուած ար տ ա - գործուիլ քոլ անունով։ իսկ Սոլբիացի՞նեբբ ի՛նչ

ինչպէս ամէն բան, մշակոյթն ալ դատապար­ սաՀմ անի Հա յեբուն , եւ թէ անոնք պիտ ի վ ե ր ա - կր մտահ՜են՝^ ։

տուած է լճանալու, մաշելու կամ լուծուելու, ե- դառնան իրենց Հա յրենիքը , Ա ո վետ ական Հա յաս– *""յ^ Կաբհ՜ողնեբ կան թէ կարելի է Նեղուցնե­

թէ չունենա յ խանդավառ Հետեւորդներ եւ ժ րա - տան » : րու. Հ սկո զութ իւն բ յանձն ել նաեւ խնամակալու. -

ջան մշակնեբ : Հեռագրին աակ ստորագրած են Գաըեգին Ա ., թեան խոբՀուրդին , որ կազմուեցաւ Ա ան 3>րան -

ԱբտասաՀմ անի Հայ ե ր ի տ ա ս ա ր գ ո ւթ ե ան ա - Կաթողիկոս Տանն Կ ի լ ի կ ի ո յ յ Գէորգ արք * Ջէօբէք– չիսկոյի մէի ՛ք՛անի որ խնգիրբ պիտի քննուի քյ՜

մէնէն խՈԱելի կողմբ այս պարագան կբ կազմէ : ճեան , տեղապահ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 9 րեք Մեձերոլ ժողովին մէ^, Անգլիացիներդ գիտել

Որքան խօսինք ու գրենք այս մասին, քիչ է ՝ կիւրեղ \յ՚ . ՛Հ . , Պատրիարք էրուսաղէմի , լՀանիկ կուտան թէ խնգիրբ միայն ռուսեւթբքական

Եթէ գր1՚էր եւ ճառբ անզօր կբ Հանդիսանան , Զագըր , նախագահ Եգիպտոսի Հայոց Ագգ • ժողո­ "րց մբ չէ , ա յլ կապ ունի քիուսիո յ ազ­

պէտք է օգնութեան կանչել խարազանը (բարոյա­ վի; Ատեվւան Ս՚ալխասեանց եւ Աւետիք իսաՀակ՛ ~ դեց ո ւթեան շրջանակին Հետ՝ \)ւրոպայի եւ

կան կամ նիւթական) : եան, անդամ Խ՛ Հայաստանի Գիտութեանց Ակա­ Ա"իոյ այղ մասհրուն մէի կրեք Աեծ-երբ կար -

Հարկ է Հետապնգել , ծազրել , սաստել բոլոր դեմ՛իայի։ ղագրահ– ԸԱաԼՈ՚Լ ՚հերմանիոյ, ԼեՀաստանի ,

անոնք որ կբ գոՀանան պանիր - Հաց Հայերէնով Թրիէսթէի եւ Աւստրիոյ վերաբերեալ շարք մբ

մր։ Ա ա ն ա ւ ա ն գ անոնք ոբ կր յաւակնին վերէն նա­ 200 ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՄԱՐՏԱՆԱՒԵՐ Համախբմ - խնդիրներ , այժմ իրենց օրակարգին ամէնէն կա­

յիլ։ Տեսակ մբ քիթ - բերանով մօտենալ Հայերէն րեւոր նիլթբ կր կազմէ այս խնգիրբ։ Անգարայէն

տիրաբար Հայերէն սորվելու պաՀ ան ջին : Պէտք բուած են հավանի չյՎականեբը , մ այբ երկիր բ

զարնելու եւ զօրք Հանելու Համար։ Օքինավայի Հասաօ՜ լուրեր կր Հաստատեն թէ Թուրքիա սկլլզ–

է զգացնեք թէ բան մր չեն արժեր , թէ կէս ճամբան Հրամանատարներէն երկու զօրավաբներ իրենց բունքով կ՝բնդունի վերաքննել Նեղուցներու, պայ–

պիտի մնան : Պիաի դառնան փար ի ան եր՝ Հայկա­ փ"բբ ճեգքելէ Վ\^Սն^ Հրամայած էին զինուորնե - մ՛անաղիրբ, բայց կը մհրժէ վերադարձնել կարսի

կան մշակոյթի եւ Հայրենիքի ճամբուն վրայ % բուն կտրել իրենց գլուխները, աւանդական արա­ եւ Արտահանի հայկական նահանգները, ինչպէս

Հազար անդամ նախբնտրելի պիտի բ Ա ա ր ոբ րողութեամբ։ Հրամանը տառապէս գործադրուե­ եւ սահմանագլուխի սրբագրոլթիւննհբ կատարել

երիտասարդութիւնդ ինք սարքէր խաչակրութիւն ց՛աւ եւ երկու զօրավաբնեբը թաղուեցան աւագին ի նպաստ Պուլկարիոյ եւ ի վնաս եւրոպական

մը այս ճակատին փրաՀ * էր է"1լ ապագային Հա - աակ , իրենց պա ա ո լան շաննե ր ո վ : Թուրքխւյ :

մա՜ր։ Աեբունգին վ/ըկութեան Համար :

Միչոցնեոր կլ. պակսին։ Հէքեա՛թ։

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6