Page 1 - ARM_19-1947_02
P. 1
ՍԱԿԱՐԿՈԻԹԻհՆՆԵՐ

* * – " 1 \ . – ք \ 1 Լ ՜ Ո |». Շ. Տ«1Ո« 376.2*« ՄՈՍԿՈՒԱՑԻ ՄԷԶ

Օ-Ո-օէշսք-Բքօբոտէււե-ք : Տա. ա Տ Տ ձ ճ ե \ Ի 1 Շաբաթ օր Չորսերու 1Ա Ո րՀ ուրդը ձեռնարկեց
17, Ճս6 Օսատո* - ք ձ ա Տ (13°)
բուն աշխատանքին , տնօրինելու Համար Գերմա -
16..։ 008. 15-70 - Շ. 0. Բ. Բտհ» 1678-63

Տ"–1՚. 1000, 6աւքս. 500, ԷււաՕ՚ս. 300, ֆր., Արս."–". 10 Տ°Լ– ս ի . ո յ ճակատագիրը։ Բ\ոլորն ալ սեգանի վրայ դր­

բած են իրենց տեսակէտներն ,ու ծրագիբները եւ
դասա­
–ՈտաԱ 1 ձ\ՈԱԼ 1947 Երեքշաբթի 1 ԱՊՐԻԼ մասնաւոր յանձնախումբ մր կազմուած է,

ւորելու Համար Համաձայնութիւներն ու անՀ ամա–

* Թ – ՏԱՐԻ - 196 ձռո66 8 ° ՚՝ 4999-Նոր շրջան բփւ, Խմբագիր՝ Շ • ՄԻ ՍԱ*ԵԱՆ ԳԻ՜Ն՝ 4 Ֆր ձայնութ իւններ ր ; Այժմ սկսաՀ– են սակարկութիւն–

ները եւ լաւատեսներ կը յուսան թէ կարելի պիտի

1ԼԼԼաձ ^՚ԼՔ ^ԼՀ գտնել այնքան մանուածապատ իւրն-

՚ յ \ յ ր ԽՕՍՔ Ը ՕՐԸ ՕՐԻՆ գի րնե ր ո լ մէջ% կուտայ իրագեկ թ՚լթակից մը,
Ինչսլէս գիտեք

կարելի՛ չէ Համ աձա յնիլ Գերմանիա յ ճարաաբա -

ԹՈՒՐՓԵՐԸ ԹԵԻ ԱՌԱԾ ԵՆ ՑՈԻՇԵ՜Ր ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ գործութեան մակարդակի մասին, առանց ճշդելու
տնտեսական մ իութիւնր : Կարելի չէ Համ աձա յնիք

տնտեսական միութեան մասին, առանց ճշդելու

քՒուրքերԷ՚ե թերթեր ր կր ձոԲԴէս նախագաՀ Նա ր գ ո ւն ի ի ն յօգո ւածա շա րքբ շատեբու մ է^ Հատուցումները* կարելի չէ այս վերջին ճշդումր
արգիկ տրոշելու թէ ի՛նք
Թրումընի ճառին վերաբերեալ տեզեկութիւննե արթնց՚ուց սեփակբւն յ ի շա տ ա կն ե ր ։ Եզան մ դրի՚չր կատարել, ա՛ռանց նախապէս գործել
ապրած գերման)
Ր " վ եւ խոբՀ բդած ո ւթիւննե րով ։ որ գրեցին Ա՜՛խ , ես ինչո՛ւ չունիմ անոր քանակութեամբ պիտի կրնայ
ապրած
Մ * ՆաՀանգնեբոլ խոբՀրլգարանը տա՛կաւին չէ որ պա՛տմ եմ իմ սեփական զրկանքնե րս , շրջանին ճ ար տարարս ւե ս տը •
Փարիզի
քուէարկած 4 0 0 մ՝ի էի ոն տ՛ոլարի վարկր։ Բայց , տա նչա/\ի օրերս : Եւն * եւն * : Այսպէս , 3) բան սա երկու վերնադիրներ յանձ–

ինչսլէս Ո ւո շինկթրն ի եւ Լոնտոնի , նո լնդէս Ան - Նարգունին կը նկարագրէ անշուշտ իր նած է, փակելով Համաձայնութեան ճամբան։ Ան

գա բայ ի եւ Աթէնքի մէջ վստահ, են թէ նա իո աղտ - օրերուն Հետ ,է օրերը այն տգոց որոնք իր չուղե ր ստտ րագբել որեւէ Համաձայնութիւն , մ ին­

Հ ի ն առաջարկը սլիաի րնգուն՚ու֊ի ջախջախիչ մե - գտման՛ ու դմուարին կեանք մ ր ունեցան չեւ որ գ ո Հացում ս տ ան այ ած ո լիս ի եւ Ա ա ր ի շրր -

ծամ ասնո ւթեամ բ : Համալսարաններու ճամ բուն վրայ * 2անի մասին ^տնտեսապէս կցել %հրանսա՝յի^ : ե) •

Կբ թուի թէ բոլորովին՝ անՀիմն չէ այս վսաա– • կր կարծեմ թէ միշտ ալ եգաֆ֊ են Նաըդունիէն Մ իութիւնր վ ե ր ջ ա պ է ս կը մե բժէ մ ասնակցի ւ
մէջ, շատ քիք զրկանքներով ուսած երիտա­
Հ ո ւթի ւնը տ աուսՀլ ու վեր^ը այգ Գերմ անիո * պաՀ պանս ւթեան անցեալ եւ ներկա ք
։
Մ * ՆաՀ անգնե բու պատմութեան սարդներու խումբեր ծախքերուն , եւ Հաւանութիւն կր յա յանէ միայն

անգամ սլատաՀած է որ ամ բո գթովին մերժուի նա­ *Բիթչ են* կէո ճամբէն դարձած ՛ուսանող ներ , ապագային Համար։ Անգլիա կբ մերմէ քառանդամ
յուսաՀատ ե լ մանաւանդ ճաբաՀատ :
խագահի մ ր պատգամ՛ր , ծրոյգի ր կամ առաջարկ ։ վարչութիւն Հաստատել (հուրի շրջանին Համար ։
Բուռն
պայքար կր մգուի խ՛ո րՀ ր գ ա բանին մէջ եւ Սիամանթօն չէ^ր ՛որ, երբ օր մը իր գիրքռՐՐ Ա^ւշուշտ Համաձայնութիւն գոյացած է ԿաՐԳ
գուբսր ձեռնակառքով
։ Յո*յանի երեսփոխաններ եւ ծերակ*ուտա– տուն կր փոխագրէր տպարանէն , մ ր էսնգի րնե բու մ ասին ե լ կան Հարցեր ալ որոնց

կտններ , նա իսկին ն ա խար ա րնե ր եւ նա խագաՀնե բ Հպարտս ւթեամբ կը պատ աս իւ անէ ը Հարցնողնե - Համար դժուար չէ Համա՛ձայնիլ։ Բայց երկար սա­
Հ ր ա պա բուն .
խստօրէն ր ա կա ւ կր յա յան են ի բենս տեսակէտներբ , Ես իմ ղաղափա րնե բուս երիվարն եմ ։ կս։ ր կո ւթ ե ան ւլ կը կարօտ ի վե րենական Համ աձա յ -

կր քնն՚ա՚գատ են կամ կր պաշտպանվեն Եւ գրէ* թէ բո լոր բ դարձած ՛են ե ր ի վա րն ե բր նութիւնը Հիմնական Հարցերու մասին։ Ամէնքն աւ

ծրաղիբր եւ առա^արկր : իրենց ուսանողի ճակատագրին զրկանքնե րու , վի" կհուզեն՝՛ բան մբ աւելի ստանալ, ոչ թէ վրայ տալ։
։
Ա աՀմ անագբ ո ւթիւնբ ամ էն պաաե Հ ութիւն րաւորուած ինքնասիրութիւններու Կը կարծուի թէ կարելի պիտի րլլա յ առժամ ե ա ք
ծերակոյ–
կընծայէ, աբպէսզի երեսփ* մոգովին՝ եւ լիովին ինչո՝ ՝ւ այսպէս է մանաւանդ մեր մ է ^ ։ Որով– կարգադրութեան մ ը յանգի լ , գո Հացն ելով բո -

սձին Հ ամ ա՛պատ աս խան յանձնաժողովնեըը Հետել ան որ ունի միջոցներ իր գաւակը կարդա­ լորն ալ ։
ցնելու 1լարՀամարՀԷ մտքի մարդը։
լուսաբանուին , բուն վիճաբանութիւ-ններէն առաջ ։ ԱԻՍՏՐԻՈՑ ԴԱՇՆԱԳԻՐԸ

Այ ո պէս ատ եա ն կր կան չ ո լի ն իրաւասու ն ւս իւ ա– յ՚^նչ պիտի ընէ, փոր չ ի կշտացնե ր կա ր գ ա ւ Զորսե բու փո խան ո րդեե ր ը Հ ամ աձա յնած են

րարներր, ենթաբկուե լով Հարցումներու տեգա - Գրելը, թո*Լ Գայ ^°Ր1լՀ խանութը նստի եւ փարա Աւսաբիո յ դաշնագրին 5 5 յօդուածներէն 24^» մ ու­
տարափի օրեր տեւել, վաստկի Տ
անգամ մր, որ կրնայ ինչպէս այս սին ։Գլխաւո ր գժ ո ւա ր՛ո ւթ ի ւ ն ն ե րն՝ են գերմանական

։ ստացուածքն բու եւ Հատուցումներու խնդիրն ե բր ։

Աբգ Տ ա յ ս ՐՈԸՈՐԼՀ ձեւակե բ պո ւթ իւններ ր ո չ թէ Իսկ ան որ գիտէ արմէքը գիտ՛ութեան ու ար­ Աւստրիոյ արտաքին նախարարը, Տ՝ոքթ * ^ԲոլաԼՀՐ

կբ խափանեն , այլ կր Հարթեն ճամբան ։ Հանրային ուեստին, ան ալ րնդՀանրա՚պէս զուրկ է լայն մ ի - Աոսկուա գնաց , եւ առանձին տեսակցութիւննե ր

կարծիքն է որ կր՛ լո ւս ա բան\ո լի ուղղակի թէ ան­ չոռներէ : ունեցաւ զօր* Մ ա ր շ բ լ ի եւ Մ ոլոթովի Հեա, բա -

ուղղակի : ԷՏւ , եթէ անակնկալ մր ք չպատաՀի, Եղա^– են անշուշտ պարարտ քսակներու քով • ցատրեէով երկրին տագնապալի վիճակր : &եշաեց
քուէներբ
ինքնին կր Հոսին ։ սիրտեը ու գլո ւխներ մ ասնաւո ր արաբ ՚Արե ւե լա ֊ թէ Չորսերու իյորՀուրդր փր ի՛սկ նպատակէն շե -

Ա՛նաց "Ր*, նախագաՀր կանիսաւ սերտած , / –՜ Հ ա յերու մ է^ ո րոնք Համ ալս ար ան ղրկած են բ ա ՛ գ զած աի՛տի ըլլայ, եթէ Հա՛շտութեան –դաշնադրով

լո ր տբամագբութիւննեբբ շօշափած Կ^լՀէէա՝յ*– ռ,ՐԲ մաթիւուսանողներ ։Բայց սաՀմանէնւ ասղձին նիկտր ծանր բեռներ դնէ Աւստրիո յ վրայ։ քցնգիրը այն է

ոբոշէ ՀիւՌւական ծրագիր մր ներկայացնել եք ո ր ֊ է այս Հաշուեցոյցը։ որ եք * Միո՚֊թիսնր կ\ուզէ պաՀել կարմիր բանակին

Հ ր գա բանին Այսօր ՚ունինք Համալսարաններու լոյսովր գրաւած գոյքերը, իբրեւ գերմանական ստաց ֊

Արգի թոլՐՔ լր ա գր ո ւթ ե ան վա բի չնե րր ֆուրի վառուած աղաք, ինչպէս ուրիշ կեդրոններու , ուածք, ի՚ս կ Անգլի՛ա եւ Ֆ(՚ " ՛ ն ս ա 2 ) 3 Համեմաաու–

ճամբայ գա րձո լցած Ր՚լլալով Ամերիկան, շատ լալ նոյնպէս եւ Փարիզի մ է ^ ։ Ո**վ գի՛տէ անոնց գոյու­ թեամ բ Հատուցում կը պաՀան^են՝ Մ իացե՛ալ Աղգե­

գիտեն ա յս գաղտ՛ն իք^-երր ։ Հետեւաբար շատ ա \ թիւնը , ան\ոնց պատմ ութ ի ւ ն ը ։ րու քանդուա^– ստացուածքներուն Համար : ՏոքվԺ*

զարմանալի չէ որ աւետաբեր լուրեր կբ տարածեն Պէ^տք է ձգել որ օր մը նոր Նարդունի մըն այ Կրո՚֊աըր 1 0 0 150 միլիոն տոլաբ կը Հաշուէ (հու–

ամէն օր ։ ն ո յ ն քիշատտակները պատմէ նոյն՛ գառնութեամբ ։ սեբոլ գրաւած սեփականճութիւննեբ\ը * Աւստրիո /

Օրինակ , «Թասվիր^ի թզթակիցր կր Հեոագրէ Ա0ԱԻ մ իւս շրջաններու գերմանական ստացուածքներն

Նիւ Եորքէն. աչ կբ Հաշուեն 3 5 0 միլիոն տոլար , ուրեմն Համա–

— « Խորհրդարանին ջախջսփփչ մեծամասնու­ Ս ՜ Լ Ա ԱՒ– Թ ե Ր Զ Ի Պ Ա Շ ա է Ի գումաբ 5 0 0 միլիոն։ Իսկ Մի՛ացեալ Ագգեբու սե -
թիւնր կը պաշտպանէ այ1ն ւո|եսակէտր թ է նախա .
գահ Թլփււմընի աոաջաբկած օժանդակութիւնդ *Լեր^ին պաՀ ուն ցաւով կդիմանանք թէ երէկ փա կանո ւթիւննե րը կր գհաՀատեն դարձեալ 500
պայման է, համայնավարութեան վաանգր արգի­
լելու համա|ր Թուրքիոյ; սահմաւններու1ն վ բ ա յ , ի ԼԲշ*՝) առտու մեռած է Աւետիս Թէ րզի1 պա շեան , միլիոն։ Եթէ Գաշնակիցները այս բոլորը գրաւեն
դին ալքէն բանի : ձախակողմեան փոքր խմբակ ւ^ըն
ալ դիտել կուտայ թ է անտեղիի է աւբուիյ Ռուսիոյ^ անգամ ռամ կա վար կուսակցութեան եւ Հեզի Սակ իբրեւ Հատուցում , Ալս տրի ան պիաի սնան կան ւսյ ։
հեա, Թուրքիոյ պատճառով : ՛Նոյնիսկ կարգ ս1ը
քաղաքագէտներ գւլրծիք դաո.նալով շատ մր Հայել շարք մը գիրքերու ։ Ղ*ործն՚ա՚պէս մասնակցած է ԾաԱր դեպքԽ
րւււ^ որոնք իւրացուցած են Հայասաանի դաաը եւ
իրենց համա|ր պարտականութիւն կր համարեն լո­ Հ ան ր ա յին կե ա՛ նքին , Վանէն կովկաս եւ մինչեւ
մէն առթիւ քարոզութիւն կատարել մեզի դէմ,
այժմու կառավարութիւնը կ՛ամբաստանեն թ է Փարի՛՛լ • Կբ խօսինք առանձին յ Ռուքի շղաԱիԱ Ակ
գործակցած է Տ՝երմանիոյ» ։
3 ուզա ր կաւո ր ո լ թ \ ի ւ ն բ պիտի կատարուի վա–

զը , չորեքշաբթի մամ ր 4ին , Փարիզի Հայոց եկե­

ղեցին , ուրկէ մարմինը պիտի փոխադրուի Անկէնի ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԱՆԲԱՒԱԿԱՆ

գե բեղմ անա տուն ր ; Ինչպէս դրաձ– էինք, ուրբաթ օր 100.000 Գեր­

Ա ասնաւո ը մաՀազղ տպուած էձ֊ԲԼԼ"*ՂՈ1Լ 1 ^էԼՀ մաններ բողոքի ցոյց մը կատարեցին Տիւսէլտորֆի

խնգրուի ներկայ լոլրր իբր ա յ գ նկատել ։ մէջ, րաւարար սնունդ պաՀ անջե լով՛. Շաբաթ օր

ալ ուրիշ ցոյց մր ւհեղի ունեցաւ Տոբթմունտի մէջ

Բայց եւ այնպէս , թգթակիցր վսաաՀ է թէ (երկուքն ալքիուբի շրջան, բրիտանական գրաւմանէ

Ամերիկան պիտի օգնէ Թուրքիոյ*. «Ամերիկան , որ ԹոՆէքիա պիտի րաէեփոխե տակ՝)* Զի՛նուորական՛ իշխանութիւնր Հաղորդեց

\իր գրամ ով ր շաՀճե ցաւ Ա* ե լ Բ * Համա շիսարՀա յին անղլ* կառավարութեան թէ խռովս ւթի ւ ն ն երր եւ

պատե րազմնե ր ր , իր գրամ ով ալ պիաի խափանէ փոիամասԱութեաԱց օքհՕքը *լոյցռԲՐ շատ ծանր են եւ կրնան տարածուիլ ամ -

եբբորգ սլատեբազմր^Հ յ. Բողջ բրիտանական շրջան՛ին մէջ եւ թէ տրամա–

Թուրք թղթակիցը՛ ՝ոլՐէւ\ տւետիս մբ եւս կու քէՍ^ւ1" ոօ1՚Քք անբաւական Է։

տայ, Ամերիկեան, թրքական եւ Հելլենական Պոլսոյ վե|րջին թղթաբերէն (22 Մարտ) կր Տոբթմունտի ցոյցին կր մասնակցէին 5000
քաղենք հետեւեալ տեղեկութիւները
մարտ անա ւե բ բ ռաղմ ափս ր ձեր պիտի կատարեն Ե֊ Գերմաններ , որոնց 400ՕՀ* ՌՈ ւր ի Հանքագործնե -

գէական ծովուն մէ^ւ Ա յս առթիւ կբ նախատեսէ րէն ։ II ո է զա րա րնե ր ը շրջեցան վաղոցէ փողոց , բո-

նաեւ փոխառութեան պայմանամամր, 4 0 տարի : կառավա բութ ի ւ ն բ պատրաստեց օրինա - ՚ լ ո Ք ռ լ ո վ սնունդի անբաւականութեան դէմ ։ Զի՛ն -

Ուրիչ թո*֊րք թարթեր ալ նո յն լաւատեսու - գիծ մր, որ կոչուած Է փսքր ամ ասն՛ո ւթե անց խ ըհ՝– ուորական ի շվս ան ո ւթ ի ւն՝ր կր ւի ա իւն ա յ որ եթէ

թեամբ 1լ արտայա յտուին , շեշտելով ս/ե դլե ւս ա ք - գիրւՐ Հիմնովին լուծելու \ել գմգոՀւութիւններր խոյովո ւթիւննե րր շաբունակուին եւ աւելի ծան -

ո ոն ազգեցութեան զօրացում ր Ա Ի^Ի*** ռ՝Լ– Ա՝ օտաւո ր բառնալու : Օրինագիծը, որ մօտեր ո Աղդ* Մեծ բանան , ղօրքք պիտի թլրնայ պաՀ պանել բարեկար–

Արեւելքի մէչ : Տ՝Ոզովի՛ն պիտի յղուի, Հայրենակիցներու մի^ել ւլութիւնը Հ Զինուորական տեսակէտով կացոլ ֊

Ուրեմն , թուրքիան թել առած է արդէն : Ոք բոլոր իստրութիւնները կը $նֆէ ւ Համտձտյն .նոր օ– թիւնը մտաՀողութիւն կը պա՛տճառէ Հետեւեա/

միայն իբրեւ ա՚խոյեանր մողովրզասլետութ՚Լան , րէնքին պատճաոներով* 1. Բաւարաբ թիլով անգլիացի

այլեւ յառա^ապաՀր տշխարՀի խաղաղութեան՛*. Ա, է*Լգաֆի °րէսՔԸ. աիտի բարեվւ՚ոիսուի եւ զինուորներ չկան , մանաւանդ ղրաՀապատ եւ մե­

Անշուշտ այս ր ո լ ո ր ր պատճառ չեն ՛ամէն բան այսուՀետեւ րստ առաջնոյն մոոոփուրգր պիտի քենա շարժ ուժ՛եր։ 2. Զ°րքին բարոյական կո -

սեւ տեսնելու , Հայկական չաՀեբու տեսակէտով : րնտրէ թաղականները եւ մ ատակա րա րնե ր բ ։ Այո րովր լաւ չ է ։ Շաւոեբր նորաղիբներ են ա՛ո անս

ինչպէս տնտեսական , նոյնպէս քաղաքական կերպով է վ գ ա ֆ ր այլեւս պիտի չկարենալ 5 կամ ո տզմտ կտն փո րձառո ւթեան եւ կ ան ալ որ ղժդոՀ

կեանքր անվերի պայքար է ։ Վա՛յ անոր որ կկո 10 առ Հարիւր գանձում կատարել եւ պատմութեան՝ են ի՛րենց ներկայ կաց ութ են էն : 3, Փորձ սպա­

ճամբան կբ մնայ կամ կր վՀատի զանազան՛ խոչըն­ սիի տի փոխանցուի անՀ ատ մ ատակա բա րի դրու ներ չկան Հա բ իւրաւգետէն վեր ։~— 4. Վարչական

դոտներու առֆեւ ւ ( թիւնր : Բ * Վարժարաններու օգնական տնօրէնի պա շա օն ե ան ե ր բ պակաս կուգան , \ո րով չատ մբ

ԱՀագին ճամբայ կտրած ենք 1878^5» ի վեր։ (եար տիրէքթէօր) պաշտօններր պիտի Հնձուին ։ Գերմաններ կր գործածուին եւն * ։

Գեռ շատ Հեաոլ է գետին միւս ափբ, բտյց ոչինչ։ Գ, Գպրոցներու մէջ ^շասկութային դասեր պիտի Լոնտոնի մէջ կը խոստովանին թէ Ռուրի շրր֊

Հայ ժողովուրդին Հաւատքը լեռներ կրնայշարմել։ Հաստատուին Ղ՝ *—- Ոչ \իսլամ Հայրենակիցները (Լուրերու շարտւԱակԹւյթփԱկւ կարդալ .գ է յ )

Շ՛ պիտի կարենան պետական պա՛շտօններու կոչ\ոէ֊ի$> ՚*

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6