Page 1 - ARM_19-1948_03
P. 1
Ռ

ււ ա տ ւ ս օ ւ ա * է < ա * ա ւ տ ա®ա \\ &իր**յի կուսակից (էհդ

1 Լ Ո «. Շ. Տ«1»« 376.2*6 կր պատսախաէւհԱ

01ւ6օէ€սւ–Ր«>ւ>ո6էՅե6 : Տա. &11ՏՏ^10^
17, ճա։ 0տա6տա« - 1>ձ1ԱՏ (13՛)

Տար. 1200, 6ամս. 650, Արա– 10 սալ– կամ 3 տ ն գ լ – 1

161.. 60». 15-70 Ր*ոտ 1678-63 ՅԵՐԻՒՐԱԾՈՎ ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ձա& 1 յ ա Լ Լ Տ ւ ՝ ա& Հի%շարթ–ի I ՑՈՒԼԻՍ
էքուկոսլաւիո յ Համ ա յ՝1 ավա բ կուսակցութիւնը

ամե.1 ակորովի պատասխան մը տուաւ Կոմինֆոր–

| մի ղե կոյ թին հ յլբ կը ձաղկէը իր քա ղաքակ ան ո ւ -

Ի– ՏՍԼւ՚Ի - 2Դ՝ Խաէէ Ա՛ Տ381 Նոր շրջան թ-իլ. հւմբսպիր՝ Շ– ՄԻՍԱՔԵԱՈւ ԳԻ՚ե 5 Տեյ> < թէմն-ը; (էյս պատասխանը փնմիՀապէճ,; Հբա*ոա~
ւռ արածուեցաւ ամ Է՜՜լ՛
րակուեցաւ եւ անթելով

Կո։լմ՛ ՝ ԱՀ ա լա ս իկ Հիմնական կէ։ոհըը *-—

ՄԵՐ ԽՕՍ՚ԲԸ Նոէ ԱաԱակի, Աքէ առթիվ ԽորՀբղային Մ\իո ւթեան Համայնավար՛ կու -
Ո ին
սակցութեան կեդրոնական կոմիտէն Մարտ

Կոմթւֆորմի բոլոր անդա՛մներու\նւ ՛նամակ մը ուղ­

Ո՛Ր Գ Լ Ո հ հ ^ Ը 1|Ր8Ահ ԴԻՄ11ՆԱԼ ղած Էբ , բաց ի ա՛յգ կազմակերպութեան Ե ո ւ կո–

Տանձն և *արայ էէ ալ նամակ մ ր եւս , ուղղուած սլալ անգամնեյրէն ւԱյրլլ նամակը ծանրապէս կ*ա՝մ–

« ՅԱՌԱՋ օրաթերթի յարգռլի տնօբէնփն » , &ու բասաանէր ի՚ո ւկոս լաւիս յ Համայ՛նավար կաս ակ -

Լիս 27 թուակիր, « ի դիմաց Հ. Մ՛ Ը* Մի Ֆը– ց ութ իւնբ գ ոբ սակայն տեւլեակ չէր՛ եղած ոչ անոբ

ԵբԷկ ա Էքի Է " յ ս ^՚ ամենազօր ։ Տէր— տիրա­ բանսայի ԵբՀ՛ վարչութեան» , 32 1՝Ա6 7ւ^1Տ6 • Ն" Ր՛ էւլաբ ունա՛կութեան , ււ չ ալ նոյնիսկ անոր առաք­

կան ամրողՀ ժողովուրդի մը ճակատագրին ։Այսօբ ֆրանսերէն կնիքով, բայց ուրիշ քարտուղարի մր ման։ ՝$իչ աստեն վհրՀյՐ) Հոէձ՚գաբիոյ Համայնա -

ամբաստանեալ։ Անարժան իր կոչումին ո,ւ գիր ~~ ստորագրութեամբ։ Իբրեւ պատասխան կա՚բզ մը վար կքլա սա կցութեան կեդրոն ական կոմիտէն ե ո ւ–

քին ։ իր վա րա ձ կ ո է ս ա կց՚ո ւթ իւնն ալ ՝ կասկածե­ ւլ ի տ,ո դո ւ թե անց զոր Հ րաաարակե բ Է ինք ծանօթ կո սլլալ Հա՛մ ա յնավար կուսակցութեան կեդբ • կո–

լի ։ Գաղափարական թէ գործնական՛ տեսակէտով : զեկոյցին առթիւ (26 Յունիսէ : միտէին կր ղրկէր նամակ մը, որուն ՚քէՀ Հ ամ ա/ւ ո–

Մ եւ ցանկն անցած՝ ոչ միայն մառէ շալ թ՝ի^– Մ եր 32 տոգին ւիո խա ր Է1. , չորս երես նամա՛կի տակի պարզուած է ի՝–1–՝ նոյն՛ ամբաստանութիւն -

թօն ինք ( կոզէֆ էկրոզ) , այլեւ, իր անմիջական թուղթ լեց՛ուցած են՝, Համոզելու Համար թէ իրենց > երը ։ Այո նամակին պատճէնները զըկուա^ծ էի&ի

Ղ " Ր՝^ ա \ 1՚Յհ ^ ՐԷ1 կաք**3 առաջնա կ արդ գէ մքեբ , ե– «վարչութիւնը օրինաւոր կերպով ըն տրուած է Հ ամ ա բ, ա վա ր բոլոբ կկոոււսասկաց,ութ ի ւնն՚եբա՚մե՝ ,

րեքն՝ սւ ւ նաի/արքաՏեր ։ 1946 Դեկտեմբերին , Փալէ տը լ ա Աիթի՚֊ալիթէի րսւց ի Ֆ բան՛ս ա՛լէ ել ի տա լիայէ :

Ու֊բիշ ատեն , այ ս կարգի ամբասաանԼ ալները մէՀ տեղի ունեցած պա՚տգմ *մողովէն» , թէ չի յա– Եոուեւ/լ ո ս լաւ Հասմ այն ա՜վար կու ս ակց ո ւթե ա$ւ>
թէ՝ կոմինֆորմի
անմիՀապէս գլուխ կբ ծռէին , մեղայականներ՛ ւակւ ի ր չներկայաց՛նել Ֆբանսայի մէՀ գոր՛ծող բո– կեղ , * կոմիտքն կը յա լտարարէ

ա ր տ ա ս ան ե չ ո վ եւ ստորագրելով : լոր Հայ մ ա բ զա կան մի ո ւթի լնն եր ը» եւն * ։ ւմներր ամէնքրնւ ալ բնդո լնա՛ծ էին էք » Միու–

Ե՛ո ւ֊կո ս լա լիտ՛յ Համայհավ աբ կո ւսակց-ո ւթ իւնբ՝ քյամ ակին մ ԷՀ ո լողակի կամ անուղղա՛կի 1լ ա ր– թեան քն\։ ՛ա գաստ ո ւթիւննւեր ը քյ ո ւ կոս լաւիո լ Հա -

կբ չեղ՛ի ա յս բո լ շե ւ իկե ան ա լա֊է գու թ են էն , ում - ՚ծաբծուին\ խնդիրներ որո՝–Լց քնւնութիւնը շատ Հե– // ա՛ քն այլք ար կուսակցութեան ալէմ , առանց ս կայն

գնօփ էն մ երժե լո վ Կ՛ո մ ինֆո բմի ամբա *յ ա ան ո ւ– ււաներ ը պիտի տանէր մ եզ , դուռ բանալով ամ ույ լսելու այս կա սակցոլթեան բացատրութիւ\ն%երր ։

թիւեներբ , իբրեւ <Հյերիւրածոյ զրպա՛րտութիւն՛ - վի ճա՛բան ո լ իժ ե ան՛ց հ Աւելի վեբՀը, ւռւոուսւ ււ Տ աՀժամաարյնն ավա ր կուսակց՛ութիւն

նեբ^ւ կւ աւելի ծանր մեղադրանքներ ելուզղէ, իր ինչպէս 1լ ե րե ւ ա յ , Հե՚ո ր ՛ուղիէն փորձելէ եր­ նը եուկոս քաւ Հ ամայն ավա՛ր կուսակցու թեա^ք զ ր–

կ ա Բ գին ։ կու տաբի վերՀն՛ ալ, այս պարոնները տակաւին կած էր՝, Աարիլ եւ Մ ալիս ամիսներուն՝ մ՚ԷՀ) եր՛եք

Ղ՚ժու ա ր է նախատեսել թէ ո ՚ ւր՛ պիտի յ անգ ի չեն՛ ըմբռնած թէ՝ ա լ անսայի Հ . Մ ՚ Ը * Մ ՛ի իբա~ Համակներ որոնք կր ՝սլաբ՚էււն\ակէին Համիմաստ

այ էէ ճակատ ամ արաբ , ո բուն գիմաց ի մ ի Հնարեր - կ ան՝ անդա՛մն եբո լ ն առ ն ուա զն՛ կ է ս էն աւելին ալք րա՚սաոա՚ն ութիւն\ն\եբ ։

գին՝ վրայ տիրա՛բար կ՚իշխէ Համայն՛ակուլ Մոս - դուրս կբ մնայ իրենց «Հ ո աքան՛աւո ր եա հ» շրՀան՚ա– Արա տեզեկւււթիւննեբ ը տալէ ետք, \յ ուկո ս լա–

կուաԿ , իբրեւ գալոախազ ։ կէն , իբրեւ Հետեւս/եք 1946 Գեկտ.ի աղմկալի ք իո ւ Համա /նավարներա զեկո քցբ մանրամասն -

/ Ամ է ւ պարադ• ա յի մ ԷՀ , բացառի կ տագնապի մողովին՝ , ռր՚ոլյն գէմ ուղղուած ամլ՚աստանազ ի ր– օրէն կը սլա տա՛ս խա՚1 է կոմինֆորմիամբա ս տան ու–
մբ աոՀել կր ղան ու ի Կրեմլին բ , իր ութ՛ ա րր ան­
հասկներով եւ շքա խո ւմ բով : րոզո քադիբ ը տակաւին չէ Հ ր ա տ ար ա՛կ ււ ւած : թեանց , զորս Համր՚ոզՀոաքին յերիւրուած ԳՐՐ՜

Արդ, այս ոզբեբգութիւնը չի կրն՛ար գաբ– աղարաա թիւնւՀ՝ երքչ 1լ անուանէ ։ Անոնց ն՛պատակն է

Այո վեբՀիննե բուն Հասւատա՚րմութիւնը չի մանւուիլ ,ոչ Հաւատար՛իմները Հալածելով , ոք կկ՚ոէ ւիարկաբեկել Եուկոսլա՚ւիոյ Համայնա–
նշանակեր թէ ՜տա զնա պր սաՀմ ա I ա փա կո ւած է իր կևգր • կոմիտէն,
միայն \) ո ւկո սլա ւիո յ մէՀ ; լրագրական ելոյթնւերով, ՛ոչ ալ էՇՕՕՈաՂՏւՈճ^. նա -աքա ր կւ. ,թիւ%՝ն գուր՚սը : Այս քխնագա–

մասկն ՝եբ "՚֊ղղհլով հ(Հաո աՀ$>ի ։ երկրին թէ ՝ՂՀ9լ՛՚Արսր եւ թէ

Վ^ադբ լա՛խտի նոյն Հարուածը կրնայ իՀնել ի՛­ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆԷՆ— Երէկ պատիւ | աութիւնւները դա ր մ ա՛՛ ա յ ի են մսբան*ս. ա՚ւաււ անոր
Համայնավար կուսակ­
րենց զլխ՚ոլշև., զանագան՛ պատր՛ուակներով։ Աանա– Համար որ., /Ա . Մ՛իութեան
ունեցան՛ք մեր խմբագրա՛տա՛՛ն՝ մէշ1 ողշ^ունելռլ Պէր– ցութիւնը
ւ անդ որ , իրենց կուսակցա՛կան՝ կամ պետական՝ մերժված էր ասկէ աոաթ նկատի առդնեք
րութի տադանգաւոր գձ֊ագրիչ - ՛ծաղրՀՀաանկ–/ա՛եր,րք7՛իէՀնչ^՚ըոլՂ,՚,ոսլ8 ալՐԱ";Եպ1որւկիոս/լ,ալթ>իոու/ակի,ր
վարիչները աւելի՝ զօրաւոր, ա՛նձեռնմխելի չեն՝ , Փ7,, – Vծր*՚րա՚,ն, 5 ԱՈձՀ, ԼէՈԱ֊ձ եա՚ն։ ՚, աշ"խVա.տ.ա.կե-զ"1Ա՚ յ Հ^«աանս՛մաայմայսարանկղսա,/վաարր որոմկու/ սաազկւցոսոււսթա/ղեկցաոոնւլ^սրաւնո/ասս ու 13

քաւ աՀարկւււ թ՝իթօն, ։ իր՛ենց վտրա՚ծ կռւսպ.*^՝~,ու~~ ,

թիւններն ալ չեն կ ։. :. ա բ պարծենալ իբրեւ կատա– Ֆրանսերէն եւ արաբերէն՝ թեոթերու որուն Ո,/Լ1,, ^1՛ ,, ՚/ռ ռ։\ » է Լ ու
րելապէս կ1արեւո,ր պարտական՚ տ ^ "ւթ՝ի ճե,ն՛եր՛ " ՛յյան<ւ1 էձնուա՚Ն. ՚ նք*անմն»աուկթրի,ւն ի. մ»,էմՀէը այբկաչնոցա, ,կը Ե
ուղղափառ է ^ Սկաորտետշւոօր// մօաատոտ:ականտլթիւններ .անձնուա՚Ն են թVկոի՛սմէրլա*ւ՜իո/կ՝այոամ9էՀա։րկէրԱյս ՚ պն–

Օրինակ, ի աա՚լիոյ Համայնավար կուսակցու ~ Փա ր՛իդ եկաձ Է նաեւ Պէյրութի Լշ օրա­ ղէ\Ր՝ թէ Ե ւ՛ ւկոս լա լի ո յ մէՀ Հակասովեա գ՚ոըծու—

թիւն բ , որ անբնական թիւ մբ կբ ներկայացնէ ^ թերթին տնօրէնը , ^ . Տիգրան ք)՝ ո ս պ ա ա , ո բ բազ­ ն էութեան ոչ մէկ ա ազա՚ց՚ոյց կա յ ։ ՛էթամ ակը կը

2.225.000 անգամ ֊ եթէ Հալա ա անք իրենց տե — մաթիւ ծանօթներ ուն՛ի Ֆրանսայի քաղաքական Հեբքէբ նաեւ այն մեղադրանքները թէ խորՀբդա–

ղեկա գբին շատ ալ վստաՀ ութ իւն չի նե ր շնչե\ր\ շրՀան ա կն եր ո ւն՛ մ ԷՀ Հ յին զինուորական ՛ե լ քաղաքային մասնագէտներր

ղեկավար ութ՛եան՝ հ Հ սկողոլթեան՛ տակ ա ուն՛ուած են :

Արդէն1 ի ս կ ծ բագ իր մբ պ ատրաս տ՛ուած է, Հ Պա\րզապէս սուտ է պնդել թէ ոեւէ մէկը Հս­

զտումներ կատարելու Համար։, նկատելով ոբ Հա­ ՊԱղխԱխ տագԱապը ՛կողութեան ենթարկուած (ԼԱայ Ը1 1 դՀակառակն
կր մեդսսձսայ
զիւ 600.000 անգամներ կրնա՛ն Հընդո ւնելի շ> Հա - ը ա ց ա բ ձ ա կա պ է ւ ճշմ ւ, ՛բիտ է որ ին՚չպէս կ^բսէ

մ արուի լ : մեր 13 ա՛պրիլի նամակը սովետ գազանի տեղե­

« Մնացեալները Համայնավարներ չեն, ա/ք կութեանց վարչութեան անդամներն են որ , Աղա֊֊

Հետեւորդներ , ուղեկիցներ >> եւ պիտի /լ աստ ի ա՛­ /՝ բ ի տա՚ն՚ա կան Հրամ անատաբ զօր * ք^ոպըրթ - տա գրութենէն մինչեւ այսօր, Հազացած են քքու–

րա կա ին : «Անանք որ չեն սորվիր իրենց զասր , աաըյ՚՚ի ուղղած նամակով մը, մաբա՚Հաիւտ Աոքոլո– կոսլաւներ զին ո լո րաալրե լ այս գւ ւր՚ձ՚ինւ Հա՛մար ,

զուրս պիտի ձգռւին՛ ^ : ՚1սքի կը յա յանէ թէ՝ ՛ետ առած է Պերլինի խ՛որ - ոանւ՚ց խզճաՀարելու։ կեդ.ր . կոմիտէն՛ կը շեշտէ

Հրդա քին շրՀանի սաՀմւս՝նագ,չ.ոլխին փակման որո– սաս պաաարագան թէ՝ քյ ո ւկ ո ս լաս ւ ի ո յ ել ՀԱ * Միու ~

Աւելորդ է բացատրել թէ իտալիոյ բոլշեւիկ– շումը , ալ ո ր տուա՛ծ էբ քա՝նի մը օբ՝ առաՀ, ՛ո րպէ սզի թեան յարաբե\ւ ութիւնւնեըը Հիմնւուա՚ծ ենւ ու ՀիաՐ–

նե\րուն այս արտա՛կարգ աճումը Հետեւանք է երկ­ ա ր ե ւ մա ե ան մար քերբ սովետ գօտին չմտն՛են։ ($ե— նւուած էին բարեկամ էէ ւ թեան ել գործ ակց ութ եասն

րին, կրած ՀախՀախիչ պարտութեան՛, Համատա - ՚ " " յ ՛յաւ կը լա յա՛նէ որ չի կրնար ակաւփն աբտօնեք վրայ » :

ր ած թշուառութե՛ան եւ կարմիր վարիչներու աւԽ– կ.առքն բւաւ երթեււեկր Պերլին - Հէր– Կեղր . կոմ իա Էն կր մերմէ նաեւ ա անւ մե ո սա —

աոաբեր շռա յ լա բան՛ա թեան ց % ինքնւ ,շտվ Պերլին^֊Հէլմշաէթ դրասնքները թէ էթ ա կաւ լա՛ւիո յ Հողային՛ բարեփոխ­
մ շաո էթ ճս. ՛բուն վ ր I ։ Գալով
Տարօրինակ է որ Ֆրան սալ ի Համա՛յնավար դաադոա֊արրմ ան ման ւ մէՀ նկատի աոՆուած չէ ղասակարգերու

կուսակցութեան պաշտօնաթերթը, Հ.Ի ւմ անփ թ է՝$> , կաւ խա, րկ եր թե ւեկն\եբււ պա յքարը , Հ ամ աձա յնւ մ ա բ քսական՝ ու թեան։ ել լե­

փառա բան ել ով Հ անդեր ձ բոլշեւ ի կետն ՝ «ինքն ա - ււ/ սւ սւ ճ սւ ս ր կր վերադրէ նիւթական. դժոոււաարբ՛՛ո լ — նինական ո ւթ ե անւ ս կալը ունքն ե ըո ւն : Հէք ու կոս լա ւիո՝յ

քննադա՛տութիւնը^, յարմար չէ դատած Հրաաա - թեա՛նց ։ 1ԱոբՀբգ . զին ո լորդ՛՛երը ալս գի&ը նոբո - Հ ամ ա յնավար կ ո լսասկցութ իւՖւ բ ամ են ամ եծ գա ր -

րակել Նու կաւ լաւի ււ յ կեդր . կոմիաէին՛ պատաս­ գելով զբաղած են եւ պիտի Հանան կարելի եղա՛ծին շանւքով կր մ ե րմէ ա յն։ ամբա ստ անո ւթ ի ւնւն ե ր ը

խանը։ Իրեն Համար « սուտերու Հիւսուածք՝^ մըն չափ շուտ բան*եցնել զայն։ Ա արաՀախտբ ուրախ որունԱ\թք ՀՀ ամաձաայձն իրր թէ 1կլոոււսակցութիւն\բ շե -

է ա՛յդ զեկոյցը^ « անճոռնի Հաստատումներով ո– է որ օդանաւեր կը պարենաւորեն Պ ե ր լինը ղած է Հ ա՛մ ա յն ա վա^ բ ՝՛ .նըգՀ ան՛ուր •ոլղզութենէն ,

րոնք չեն կրնար դիմանալ աս ^ է 1 Րոլ պաշտ պան ե լո վ « «կուլակ5>նեբը եւ Հ ա ս տ ա տ՛ե զլով վ

Երր ֆրանակաԴր այսքան զգ"յշ է– արեւմտ­ մթեվ-ուա՚ծ սննգեզէնները կը բաւեն քանի մը շա­ աս յնւզիս ի զօ ր աա պպա,ալաշ շշաաո վվաարր չաձչաձե՚ե ււ մմըը որ խ րէն

եա՛ն՝ Ե֊֊րոաայի աղատ ափերուն փրայ , կրնաք լ՛ ա թ ո լան Համար։ <ձԿբ յուսանք թէ այս քանի մը կր սլաստմկ ւլ ո ր ծուած լան ցանքն երը ՝ֆ :

պատկերացնել միւսներուն՛ փէճա՚կր, երկաթեաւ շա բթուան– մէչ պիտի կրն անք վ եր ա Հաստատէ ք Պ ատ ա ս իա ան ե լո վ ա ւնւ աաՐբա ս տ ան ու թեանց թէ՝

գուոձեերէն եւ պատ՚ռլՀ աններ էն ա՛նգին : ե ր կա թո ւզի ի Հ ա զո րդա կցո ւթ իւննեբը՝^ , 1լ աւելցնէ Եուկոս լաս է ՛ի ո լ Համայնա՛վար կուսակցութիւն ր

՚ԼյՈրէՀւ գչուիյներ են ո ր կր տրորութնւ անիսնաք, Ե^ ոքո լովսքի :.

է՚ԲնՐ"ՐԳ նամակով մը, խորՀբգային՝ Հրամա­ խրաէա՜ Է՝ էի աա ւլո վ սղական ճակատին մԷՀ, կեգբ-

ա՛յս կամ աքն՛ ճակատին՝ Վրայ։ Մբչտ միեւնոյն՝ նատար բ բրիտանական.՛ Հ րամ ան ատա ր ին դիտել կոմիաոէն կր յայտարարէ թէ կարգ մը ամբաստա–

թաթին տակ եւ նոյն Հ աւատաքն՚նո լթեամր : կո ւ տա յ թէ՝ ան՚էլլիական, իշխանս ւթիւննեբն ալ, նո լթիլ՝ւն.ե բ հազում աո ահ են աիոզով րգական /Հա–

կր րաւէ որեւէ շեգում ւգարտաորուաՆ իրենց շրՀանին մԷՀ, ըն՚գՀատած են ապրանքներու կատի Հանզ աման քինա կատարեալ անւՀ ասս կաց ոզո ւ–

« գիՆէն », որեւէ անկախ մտածում եւ գորՆոլ - վախագբու թ՛իւն բ , առար կեչով որ խ՚որՀ բղա յին թենէն։ <հԿԷո - օրինւաւորութեանւ՝^ մասին ըսուած–

նէ ութ իւն , մեքենաբար իյնալու Համար իշխանա­ շրՀան ը ղր կ՛ո ւած վա կոնն,եըը ետ եկած ՚ ն\երը « ծիծաաււլելի » ե՛՝. ։ Փորձառութի՛ւնը յռ ո ս

սաստ լախտինՀարթի է գլանին տակ ։ Աոքոլովսքի կ^րսէ թէ այս արգելքը վնասակար է տուած է որ քյ ո լկաւ ս լա սի ո լ Հ ե տեւած ՚ուզինւ՛ ճիշդ

Այս միահեծան րռնատ ի րո ւթ իձն՚ր չէ՞ր որ ոչ միայն.՛ խոբՀբղային շրՀանին , այլեւ անգլիա­ է : կեդբ • կոմիտէն արա Հասնա րգ՝$> ամրաստանս լ -

1937 - - 3%ին ^ախ^ախեո , ւիո չի՚ա ց ո ւ ւյ Հա՛յաստանի կանէ շրՀանին Համար, ՛եւ կբ յուսայ թէ %աՐ&լի թիւնը կը մերմէ

խորհրդային իշխանութեան Հ իմն ամիրներն իսկ, սլիտի ըլլալ բա՚րելաւում մբ ձեռք բերել : Զեկ, տա՛ կ՚ուրս/նայ նաեւ թէ (Հթրքաբարո /

տմրող\ սերունգի մը հ՛ետ,.— գրագէտ, բան՛աս - վարչաձեւ» մր Հաստատուաօ՜ է եր՛կրին մէ1 եւ կր

տեգՆ, գիտնական, բան. ոլո ր , կ,ուս .սկցական կամ « ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆՏՐԵՑԻ» գրքին Հեղինակակ մերմ-է ուրիշ մեղադրանքներ

պետական պաշտօնեայ : Տարէց թէ երիտասարդ ; ՚Բրավչէնքոյի րացաձ– դատը Լտտ ԼշէէքՇՏ ք՝^Ո531Տ6Տ

Բնիկ թէ եկւոր։ Նորընծայ թէ վաստակաւոր։ շաբաթաթերթին գէմ, սկսաւ սա Vի օր , բայց ատ­

Ինչպէս Մոսկուա յի մէՀ եւ Խ . Միութեան տմբոզք եանի՛ւ որո ք ումով յետաձգուեցաւ Հոկտեմբեր 18–
ֆր •
ա ար ած՛ութեան լիրայ : ին : ՚Բրա՚վչէնքօ պարտաւոր է երկու միլիոն ՀԱՑԱԳՈՐԾՆԵՐԸ շաբաթը երկու օր փակ

վճարել, իբրեւ աւանգ ։ պիտ է մնան 1 Յուլիսէն մին՛չեւ Հոկ եմբեր 1

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6