Page 1 - ARM_19-1948_02
P. 1
ւտ ր ա ա ւ օ Հ ց ս օ ւ տ ա ո ^ ա ս ՚ յ ա ւ ա տ ա օ բ & ԳիԱեքոՆ զեղչը %կքւ^Ե–

I - քօոձտ ՕՈ 1 925 -
Հ. ՏէԽտ
Ո/\1\./* 1 &. 376.286Ա * Ո *
Կ առ տ վաոսկաԱ ա ՚ ո շ ա Վ Ի Ի յ՚յւ
Օ^շէօսւ՚-Րքօբոտէտսոտ : Տ Օ ֊ Լ 1Ա1ՏՏ^1ճւ\

17, 8ս6 Օտատտա© - ԲձէԱՏ ( 1 3 6 ) Կառավարութեան >որոշումներբ գիներոլ զեղչ­
պաշ­
Տար. 1200, 6ամս. 650, Արտ– 10 տոլ. կամ 3 ա ն զ յ . ման մասիե^այս առտու Հրատարակուեցան

" 1 & ։ Շ՜Օռ. 15.70 - Շ.Շ.Բ. Բ«Ո5– 1 6 7 8 - 6 3 ՜ տօնաթերթին մէչՀ : Հետեւեալ ապրանքներուն
տարբերՀամեմա–
գիւերբ պիտի ղեղչուին տարբեր

ՕՐՈ ԵՐԹ յ©ս^ 1 1948 Հինգշաբթի 1 Ապրիլ տոլթիլւներով, իլբաքա՚֊Լ չիւր նիւթի կարեւորում

թեան ել կարելիոլթիմւներու Համաձայն : Այս­

պէս՝ 10 % տուներու ջեռուցման յատկացուած
Ի – Տ Ա Ր Ի - 20" ձոո66 Ս° 5305–՛նոր շբջա1Ս 914 Խմբագիր՝ Շ • ՄԻՍԱՔԵԱ՚ե ԳԻ՜Ն՝ 5 Ֆր– | ածուխդ տուներու գործածութեան
7 % դարձեալ

յատկացուած ելեկտրական լոյս , 10 % ջեռուց­

ման յատկացուելիք փայտ, 10 % Ր Բ գ է Հիւսուա–

Տևսսկտււրիւև Աը ՕՐԸ ՕՐԻՆ ծեղէւներ , 6 % բրդէ Հագուստներ , 20 % աշխա­
տութեան 10 %
լ՛Բ ա ո մէչ՝ գոր՛ծածելի Հագուստներ ,

թ ի ի ճետ Հիւսելու թուրդ , 5 % աշխատութեան՛

Հ8.Գ. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԳԸ մէչ գործածելի կօշիկ, 3 % ուրիշ կօշիկներ, 5էն

10 % ճերմակեղէնի լուացման սակացոյցէ վրայ յ

«Փառէ - Փռէս^ի մասնաւոր թ ղ թ ա կ է ռ ո հ ՝Քէ– 15^5, 25 % Հագուստէ ն ե ր կա ր արն երո ւ սակաց ո յ –

շէշեան , կր սլաամէ թէ ինչպէս յաջողած է երթալ Անցնող երեք օրերու ընթացքին հ Փարիզի մէք ցին վրայ, Հէն 10 % սեղանի յաղճապակիներ ,

Ս իոն ականներու, գէմ կռուող Արարներու ընգՀա– գոլմարուեցաւ Հ* • 9** Նոր Սերոէձնդի /2 . 5 % առտնին՝ անօթներ :

նուր Հրամանատար ՚Քավզի է լ ՝Րաուքճէէ սպայս/– Պ աագմ * (Րոոլովբ * ՆոլՈԼ թ ^ ՚ ր եւս անն շմար անց­ Մ ասնա ւո բաբ ար ե ր կր ագ ո րծն երո լ գործա -

կոյտէ կեդրոնը որ ՚Լապլուղ թ՚իւլքարմ նէր այս շարժ՜ում ին անծանօթ ընթերցողներ ու ծ՜ա& նիլթերուն /էրայ ալ պիտի կատար՛ուին Հե­

,ճէնէ/ն « եռանկիւնին^ մէք կր գան՛ուէի տեսակ­ աչքէն ւ ք՝այց , ամէն անոնք՝ ՛որոնք վերքին տար­ տեւեալ զեղչերը* 7 % Հողագործական մեքենա -

ցութիւն մը ունենալու Համար Հռչակաւոր զին–, ուան ^ընթացքին Հետեւե ցան երիտասարդական ներ Լբացի թրաքտէօռն երէ) , 12 % Հողագոբծ՜ա–

ոլորականին Հետ։ Սպայակոյտի շէնքը մա ած ա – այս մեծ՜ կազմակերպութեան կատարած՝ նուա - կան գործիքներ, 10 % Թոմա անունով ծանօթ

տեն , սպայ մը ներղութէւն կր ի՛նգրէ ՛որ սլա ր– ճումներատՏն^ շեն՛ կրնար Հրճուանքով Հձ.ռռոլիէ չ՛­ մետաղէ մնացորդներ , 10 % փոթաս եւ 5 % ծ ք –

տաւոր է խ՛ուզարկել այցելուն եւ կր խնգր-է որ իր գիտակից Հայո լ. իրենց Հպարտ զգա ց /ւ ւմ՛եե ր ը ծ՜ումբ յ
էլ՛առաք– ծ։ա՝ծկել ;
ատ ր ճան ակր իրեն՝ քով թողու ։ $Լէնքը կաՀաւոր՛– Այս Ղռղլփ\բլՀտ որ"նք Ապրէլ մէկէն սկսեալ
՚/»աուք~–
նորգեն, արեւելեան ոճով եւ ճոխապէս գործ՜ադրելէ են , զգալէ կերպով չեն կրնար՛ թե–

ուած՜ սենեակ մ ր ) ուր կր մտնէ քէէ ետք Հազիւ երրորդ շրքանն է որ կը բոլորէ Նոր թեւցնե լ անշուշտ Համե սա գա սա կար գերու առ­

ճի , որ կ^ընէ Հետեւեա լ յայտարարոլթիւնները, Ս՛երունդը | բայց /» . պատգմ • ժողովի պատկերը ^ տնին՛ պիւտճէն , սա պարզ պատճառով որ անՀա–

« Թէ ինչ կրնան րսել Ամերիկացիները Պա - եւ ոգին , վստաՀտւթենէ աւելի բան մը կր ներ­ մեմատելիօրէն աննշան են , մէկ կողմ՛է , բաղդատ–
: \)ս
ղեստինէ Համար յ ան ա ար ր ե ր եմ այս մասին շնչեն– , 11.11 յնիսկ անտարբեր դիտողին՛ յ վաղու ան մ ամբ ատենէ մր ի վեր միշտ բարձրացող գէնե–
յ \յ ս
ղին ո լոր ական եմ եւ ոչ թէ քաղաքագէտ անոր կտրելիք ճամ՛բուն մասին յ րուն յ եւ գ մէւս կ՚ո,լմէ յ օրավար ձեր ու սա կե րո ւն

Արաբական, Լիկայի ակէն քաւր կր խմեմ : Սակայն Ե՛– կ ա ո Ծ ւ ի թ է միթէ անտարբեր ղիտաղ մը րլ– անբաւականութեան Հետեւանքով : ԱակայԱ, եւ

եւ այնպէս լրագիր կր կարդամք եւ ուրախ եմ էաէ յ Հոս ծնած՝ ու մե&ցած՜ աղաք յ իրարու Ա՛յնպէս , առա քէն քայլ մ ը ն է դէպէ կ^ա"քէ ա ՜

տեսնելով >ոբ Ամերիկացիք իրենց ողջմտութիւնդ քով են եկեր % իւՐ՚ենց ազգային՛ գիտակցութեան • ժան՛ու թեան՚– հ ԿյՀ յուսա ցուէ տը վարոյի շեալ զեղ–
հպաՀ պան,ո լ ի ն այէ շատ աւելի
գտած՜ են յ եւ Հրաժարած՝ ^(աղեստէնր բաժ՜նելէ : գօտին ամոլր մը սեղմելու, իրենց մ է քքին– : Հեռու ձ^\Բ՝Բ " ձ միայն

Հակառակ մինչեւ Հիմա ,ըս ուած՜ էն , տակաւին Հր– այլասերման մթնոլորտին փորձութիւ՚ննեբէն , ո– ցած՝ մակ արդակ ի վր այ գրուին Հ ետղՀ ետ է հ

րամ ան տուած չեմ Հ՛ո լղղա կէՀ գործ՜ողութեան– ^ գեւորելոլ. Հայրենասիրութեամբ , Հպարտոլ - «ՄԵՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԼՈՒԽԸ ԷԼՊԱՑԻ

ան ցնե լու ; Այժմ ո լ կռիւն երր տեղական Հ րամ ա - թեամբ ճանչնալոլ իրենց թան կագին, մշէսկա յիժը , ՎՐԱՑ է », Կ՝ԸՍԷ -ԲԼԷ8

նաաա ր ե րու նախտձեռնութեամբ կր կա տ ա ր ո լ ի ն եւ դառնալու վաղուան Համար ճշմ արիտ Հա յեր ,

դեռ։ Այս պա-Հուս կր պաարաստեմ Հրեայ դաղ– ի ր են ց կա բդին ս տ ան ձն\ե լու Հ ամ ար պատ ա ս խ ա - Սբեսփ * ժողովի պիւտճէ է յան ձնաժ ո ղո վէ\ն ներ֊

թային Հիմնարկութիւնն^ րու պաշարումը : \,շե– նատուութիւններ իրենց ժողովուրդին Հանդէպ : կայացուցած^ էբ տեղեկագրէնմէք^ Գ°Բ * ՝*^՝ էէ Տ ՛ւ

ցէք Ա՛յս պարագան , ասոր վյրայ պիտի խօսուի Զուտ երիտասարդական այս կաղմակերպու - Գերման՛է ո յ ամերէկեան գ օ տ էէն%զինո ւո րա կան Հր–
մօտ ատ են էն ^ ;
թեան յ Նոր Ս եր ո ւն դ անունին առքեւ կը տեսնենք րամ ան ատ ար ը , կը յա յան է թէ՝ Գերմանները Հա­

՝Բատլքճի ըսած՜ է յետոյ թէ՝ կռիւը պիտի երեք գիրեր , Հ* 3՛ ՛հ * * Թերեւս ըլլան մարդիկ մայնավարութեան կ՛ողմ* չենգ եւ թէճ ճէշգ ա յս

չվերՀա\\այ մինչեւ որ Թէ լ Ավիվի վ չ ՚ " յ չծ՜ա ծ՜ան է տ բ աւելո ր գ գտնեն քաղաքական կուսակցութիւն պատճառովդ Հարկ է շուտով ձեունարկել Գերմա­

արբական՝ դրօշը։ Եթէ վերտյէշեալ «եռանկիւնիին մը կապել ա յսքան երիտասարդ Ա էութեան մը ա– նէս յ տնտեսական վերակառուցման : Որ եւ է յա–

մէջ պատերազմ ական վիճակ յա յտա բար ուած է , նունին % Առա քէն ակնարկով կար ելէ։ է ձՂԳաԼ Հա Ա ^պաղում կրնայ այս երկրէն մէք ստեղծ ել քաղա­

ատիկա ներքին ասլաՀ ո/էութեան Համ ար է ***1լը - մ տ աՀ ո գո ւթ ի ւն ը որ այս շա ր ժումը ստեղծվողներ քական՛ մտաՀ՚ոգութ էւն\ւե ր Տ Համայնավարութեան

ռիւներ ու կազմ ակե րպո ւթեան Հ ետ ա ռն չո լ թ է ւն ունեցեր \եՀ<Լ Հ . 0 . Ղ՝աչնա կցո ւթ ե ան շուքը տա– նպաստէ լու բնոյթ ուն եց՚ող : Եթէ Համ ա յնավա -

չուձւի։ Արգիլուած է Արարներուն զէնք կրել ա - րա՚ծե լու ա յ ս ն ոբընձիւղ տունկին վրա յ ; ք՝ա յց , րռլթիւնը մինչեւ Հռենոս գետը Հասնիր կարելի

ռա՚Լ ց արտօնութեան ; Ս ր էն ազանց ո ւթ է լնները երեք տարէ վերք , արդէն պարզ կերպով կա ր Լ լի ւճԼԼ^Ր այլեւս կասեցնել գա յն : Արեւելքի եւ Ա–

պակսած՝ են Արաբ կռոլո դներ ու Հոս գալէն ի վեր Տ է բացատրել Հ • Տ * Ղ* * էն ներկայութիւնը <ձ Նոր րեւմուտքէ մ է քել գաղափարապա շտո ւթեւսն. սաՀ–
ոճի բներ Ս երունդ^ին՝
ու կողոպուտն ե ր ը պատե լ, աղմիՏն. վնաս անունէն առք եւ ։ մանագլոլխը էլպա գետն՝ է , աւելցուցած՜ է ՝Բլէյ :

կը Հասցնեն , աւելց՛ուցած է ՝§՝աուքճէ : կարելիէ է պաՀ ել որ\ե ւէ եբ ի տ ա ս ար գա կան

Թղթակցին դուրս ելլելէն ետք յ իրեն ըԼկե - շարժում կեն գանէ եւ ոգեւոր, եթէ ան չունենաք հՌՈՒՍԻԱ ԶԻ ԿՐՆԱՐ ՅԱՐՁԱԿԻԼ ••• »
ստորա–
բացող արաբ սպան ըսած՜ է * <ձՄենք չենք իտէալ մը , որուն ձգտի էր ամ բողք էութեամբ : ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ ՈՒՈԼԸՍ
ակեր -
գնաՀատել Հա^ւսնայի ուժը յ որ լաւ կազմ Թէ լ Ա– Կտրելէն է Հաւատքով առլի տեսնել երիտասարդա­

պո ւած՝ էէ բ ա յ $ վստաՀ եղէք, ի վերջոյ կան կազմակերպութիւն մը , եթէ ան չունենա յ որ Ուսլրս ճառ մը եւս էւօսեցաւ երէկ Ուոշինկ–

վիվ պիտի մանենք եւ է կապ իր ժողովուրդին– անցեալէն Հետ։ կա­ թրսի մէք : Հ ^ ը պնդեմ , ըսաւ , որ արուեստական

թելէ0 է տեւական ձեւով մը Հեռու պաՀել ե ր ի ա ա– տագնապ մր ստեղիուած է մեր երկրին մէք վախ -

ԱՄԵՐԻԿԱ ԶԷՆՀ ԿՈՒՏԱՑ ՖՐԱՆԱԱՅԻ ցնելու Համար փ՚ոն կրէս ը եւ ժողովուրդը որ ր"՜՛

սարգները այլասերտւմէ , պաՀել Հա յ յ եւ ղանոնք գունէն՛ ղին՚ուորագրո ւթեան, օրէնքը, իբրեւ փլ/ր՝–

դաստիարակել ազգային զգացումներով եւ մարդ­ կութեան լաստ : • •> * Մէա*ք * ՚ՆաՀանգներու ապա­

Ուոյլինկթբնր <տՄօնտ»ի թղթակցին (նայելով , կային բարձր գաղափարներովդ եթէ ան չճանչնայ

այս քաղաքի կարգ մ ր պաշտօնական շբֆանակնե– նախ իր՝ ժ ո ղո վո ւր գէն՝ արժէքը , մշակ՛ոյթը յ բաղ­ հովութիւնը Ուոշէնկթընէ կողմ է միայն՝ վտան­

րոմւ մէշՀ չեն ծածկեր այ/եւս թէ Ա՝ իաց • ՆաՀանգ– ձանքները եւ ՀԱարաւոբոլթէւնները ( յառաքգիմե– գուած՝ է՝2> : Ըստ Ուոլըս է, ԽորՀբդ. Ա էութիւնը

ներբ մտադրութիւն ունին՝ ֆբ ան ս ա կան աո այժմ լու Համար այգ ճամբուն /էբայ ւ Վերքապէս ոգին վտա\1գ մը չէ կազմեր : Վ^^րքէն պատերազմէն մէք,

տաս բ ղօ ր ա բաժ՜ իննե բ բ սաառաղինելՀ Անիկա 10 միլէոն մարգ կորսնցուց : ք^ազմաթէւ տարի -

ու շոլնձ\Ռ՛ ներ պէտք են որ ան կարենայ իր ճ ալտ ա ր ա ր ո ւե ս–

"ղԷ՚ԼԲԸ. հ.Ր սկաս1""–ի չարք մբ նմա. օրինակ կար -

գագրութիւն՚ներու, որոնց նպատակն է, Աարշբլի Ո^վ կրնար տալ Ա՛յդ բոԼո.ք\լՀ Նոր Սեբոլնգէն , տակտն արտադրութեան մակարդակը Հասցնել

իսկ գործածած՝ բացատրութեան Համեմատ , Հօգ— \եթէ ոչ Հ* Տ * Ղ՚աշնակցութիւնը ։ Ո*°վ կրնար ըլ­ մեր այժմու արտադրութեան կէ՚սին... իրակա -

ն\ել արեւմտեան Եկրոսլայի տուաւ տր կեգՀցւ 6 լալ ամէնէն ամուր՝ կապը մեր անցեալին միքեւ , նոլթիւնը այն է որ՝ Աովետ Աիութիւնը չի կրնար

եւ վերքապէս \ռք՝՝վ կրնար Հայրենիքի գաղափարով յարձակում գործել Ա ի ա ց . Լ,աՀ ան գներ ո ւն վբայ »

նէ թ-քղԲ՚քը »: ւոդեւոբել եւ անոր պայծառ երեսը ցոյց տալ մեր յա րոար. արա՛ծ՜ է Ուոլըս :

Հ Վարձի եւ փոխատուութեանդ ԼՓռէ — Պայ՝) երիտասարդութեան, եթէ ո չ՝ Հ* Տ ՛ Գաչնակ -

նո՛ր գրութիւձեբ Հիմա կաղմակերպուեէոլ վյրայ , ցութիլնը ; •ԲԱՆԱՏԱ ԵՒ ՊՐԻՒ*ԱհԼԻ ՈՒԽՏԸ

ել իր գործադրութեան դրուիլբ կարգ մբ՛ ձեւա­ ԱՀա թէ ինչո՛ւ այդ երեք դէ^երը^ աղբէւր եւ

կերպութեանց աւարտումէն կախում ունի։ իլրա– ներշնչարան մ շտավառ Հ այ ր ենաս էր ութեա\1. , ռ ա Բ ՞ ՝Բանաաայի վարչապետ Մէքբնղէ ^ թ ն կ տե -

պայի վերակառուցման օ՜րագիբբ քանի մբ օրէն դարած՜ են Հ.Նոբ Սեբունգէն^ ճակատը ։ Կը մնայ սակցութէւն մը պէտի ունենայ Թրումընէ Հետ :

պիտի ստորագրուի , անկէ վերՀ ալ, պահա11 իււահ էրենց արժանէ բԱալ անոր է ՍՕՍԻ ք1 քւ են Հ ետ մօտէկ յարաբեբութիւն ունեցող անձ­

պատերազմական՛ վարկերյէ պիտիտբուինկարճպայ֊ նաւոր ո ւթ իւեն եր յայտարարած են թէ՝ անկարելի

մ ան աժ ամ Է մբ ետքբ։ կարգբ պիտի գայ յետոյ չէ ո բ այս տե սակցո ւթե ան ընթացքին գետին լՓ

վարձ եւ փո խատո լութ իւԼ,բ ճշգող պայմաննե­ ՍՈԻՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱԼ պարտաւորԷչ զինուորու­ պատրաստուի ^ րիւքսէ լի մէք կնքուած՝ Հաւաքա­
կան ա պաՀ Հա–
րուն։ ՀիմակուբնԷ իսկ գիտել կուտան Ուոշինկ– թիւն Հաստատուած– էէէաէո1Լ » յառաք ի կա յ Ս՝ ա յ ի – մ ար ; ո /էութեան ուխտը ընդարձակելու
սին ծ՜առայութեան պիտի Հրաւիրուին
թբնի մէը թէ այս գրութիլԱր կ ենթադրէ զինուո­ 1929^ ՚ծ՜ք–

րական դաշնակցութիւն մլէ՝ ՄԻաՑ * ՆաՀանգնե - նռւնգները : Աղդ * պաշտպան՛ութեան՛ նախարարու­ ք՚նչպէս յայտնի է Տ փինկ ասկէ առաք ^ խօսե­

րյւլ եւ անկէ օգտուելու կոչուող արեւմտեան եր­ թիւնը կարգի կր դնէ զօր՛անոցնե ր ը , մէեւնո յն ա– լով ա յ ս ուխտէն վրա յ , ըսած՜ էր թէ Արեւմ տ ՚

կի բներ ւն մ ի չեւ։ Այս կե, րպով ՀեազՀետէ աւելի աեն Համազգեստներ պատրաստելով : \քւրոպայէ այս նոր մէոլթէլնը օրինակ պէտի ը լ ­

սերտ կապե ր պիաի Հաստատուին խաղաղս ւթեան ՍԱՌ երթալ վքափաքողները պէտէ կրնան Գեր>– լա յ որ աւելի ամբոզ քա կան Համ աձայնութիւն մը

պաՀպաԱման փափաքող ազգերուն մի^եւ : մանէոյ այս երկրամասը ճամբորգել ներկայա - կնքուի ՄԱԿԷ մաս կազմող ե խազաղութես/նպաՀ՛

ցէւ-ելով պարզապէս էրենց անցագէրը^ մասնաւոր պանում էն փափաքող բոլոր ազգերուն մէքեւ :

ՄԱՐ-ԲԸՍ 0ԼԻՖԸՆԳ, հիւլէական ուժի անգ– «վիզայ»ի պէտք չկայ ։ ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԹՆՃՈՒԿԸ

լիացի մասնագէտ գիտունբ , աւստրալիական ձայ– ԻՏԱԼԻՈՏ Համայնավար կուսակցութիւն բ զե­

նախօսէն ճառ մբ արտասանելով, բսսւձ է թէ՝ կոյց մբ Հրատարակեց , –որով կր սպառնայ կառա­ Անգլիոյ պատերա,րքական նախարար , ճինուէլ,
Ա՛յս
Աովետ– յհոլսիա չի կրնար Հիւլէական տռւմբեբ վարական դեկբ բռնի ձեռք առնելու^ եթէ, Շաբաթ օր, ակնարկելով Պաղեստինի խնդրին,
երեսփ՛
շինել Հինգ տարիէւ՚Լ առաշ^, ն ո յ ն իսկ եթէ շինոլ - կուսակց՚ոլթ իլնբ յառաչ^իկայ Ապրիլ \8ի չաՀելէ յայտարարած է . «Միւս ազգերր չեմ., կրնար կր–

թեան ամբողչ՝ գաղտ1 իքին տիրացաօ֊ Ալլա յ եւ ոնարութեանց մէ^ մեձ՜ամասնութիւն արգիլել յ ալորական գիրք բռնել սարսափելի իսրղեբու

կարենայ օգտուիլ ամերիկացի մասնագէտներու ետք, ներկայ կառավարութիւնը փորձէ

իւ պրՀ ուր գներ էն ել օժանգակութենէն ։ զիրենք իշխանութեան գլուխ գալէ ։ (ԼոՆրհրոլ շաւթայնակռլթիլՕը կարդալ դ. Է ջ |

Fonds A.R.A.M
   1   2   3   4   5   6