|
աաա
| ւ տ ւա
Հւոոսա
Տ Ր Ա Մ
ՀԻՆԳ
ԱՐԱՐՈՎ
ԼՎաս պո սրա կան ի քարտէսով,
գործիս
յիշոսած– վայրերու,
յատուկ)
Օո ո՚ւո՚շէէ թ*տ 1շտ թքսթ1շտ
սոշ քօւտ եոշշտ. 1^X1*0 Լ80Ի1
ՏՊԱԳՐ. ԱՐԱՔՍ
ՓԱՐԻԶ
Fonds A.R.A.M