Հ113ԿՍէԿԱՆ ա ա 1 ւ
՚
ն Ա ՜ Ի ՚ Ա Պ Ա - Տ ւ Ր ն Ի Թ Ի Ի 1 ւ
ԲՏՐ ատ $1 վդ ՈՏԱԱ տԱէճ ժօԽ/Աշ
Բտ>՝ ատ Տ1 ւ՝(ւ, ոտԱ՚տէտ՚րոօ ժօեո՚տ
Բշ>՝ ատ տէ
ա
քքս Խ թտբմսէո ցտոէտ
Լռտօւռէտ օցա տբտ1՝ռոշօ,, էօւ՚՝ շհ՚տոէ^օէտ՛
Ի ՛է ո է ք՛
Հոստաւ-ակութինն
Հ.
0 .
1912
Fonds A.R.A.M